Landbruks- og matdepartementet har i dag satt melkekvotene for 2021, etter møte med markedsregulator Tine, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Produsenter av geitemelk får levere like mye som dette året, det vil si 0,94 prosent av disponibel kvote. For kumelk kan produsenter levere 1,07 prosent av disponibel kvote. Det er opp to prosentpoeng. For ett år siden ble forholdstallet for kumelk satt til 0,96, og har gjennom året blitt hevet med ni prosentpoeng. Det er behov for 30 millioner liter melk mer, totalt 1540 millioner liter.

– Det er positivt at det selges mer melkeprodukter enn vi tidligere trodde, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, og sier at de går inn i et nytt kvoteår med stor usikkerhet.

–  Vi ønsker en stabilitet rundt rammene for melkeproduksjonen. Samtidig er det ingen som i desember i fjor kunne forutse endringene koronaviruset har skapt i markedet. Det tar tid å rigge melkeproduksjonen for endring, men melkebøndene har virkelig respondert på mulighetene til å produsere mer dette året, sier Bartnes.

Økningen i forholdstallet gjennom året, skyldes bortfall av grensehandel, og endrede måltidsvaner med korona.

– Det er usikkert hvor lenge denne korona-effekten vil vare, men det høye forholdstallet tar utgangspunkt i høy etterspørsel langt utover i kvoteåret 2021, sier Bartnes.

2021 er også det første året uten eksportstøtte til Jarlsbergost. Dette bortfallet fører til at det trengs mer melkefett i det norske markedet, siden overskuddsfettet fra Jarlsbergosten må erstattes.

Uendret for geitemelk

Det er ikke samme koronaeffekt for geitemelk som for kumelk. Geitebøndene får derfor fortsatt levere 0,94 prosent av disponibel kvote neste år. Det er behov for nesten 13 millioner liter geitemelk til kommersielt brukt, og det er ventet en melkeleveranse på nesten 20 millioner liter. Differansen brukes til Frozen Curd og til dyrefôr.

– Vi hadde ønsket å heve forholdstallet også for geitemelk, men det er lite nyttig når vi vet at enhver økning ville bli brukt som dyrefôr, sier Bartnes, og poengterer at de oppfordrer Tine til å øke anvendelsen av geitemelk.