Kan grøfting bli ulovlig?

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Kan myndighetene med hjemmel i kulturminneloven gjøre det ulovlig å grøfte?

Illustrasjonsfoto: Amund Kind, Vestfold Bondelag.Det er lederen i Leder i Kornutvalget, Svein Stubberud, arkivfoto: Norske Felleskjøp.Kornutvalget i Norges Bondelag, Svein Stubberud, som stiller spørsmålet i et innlegg i dagens utgave av Nationen.

Stubberud peker på at striden mellom Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet om grøfting kort og godt svekkker muligheten for å nå målet om økt norsk matproduksjon.

- Gjør grøftetilskudd effektivt, målretta og enkelt, og få virkemidlene på plass, skriver Svein Stubberud i innlegget som har denne ordlyden:

100 millioner kroner ble satt av til grøfting i jordbruksavtalen for 2012. Ett etterlengta tiltak når det er 840 000 daa fulldyrka jord i Norge som er dårlig drenert. I tildelingen fra jordbruksavtalen ble det lagt føringer for at tilskuddet skulle gå til fornying av grøfter. Hvorfor skal man ved fornying av grøfter kreve en vurdering av eventuelle forminner på disse arealene?  Man kan få maks 1000 kr i grøftetilskudd pr daa. Det betyr at disse 100 millionene strekker til å grøfte 100 000 daa årlig. Da kan man forvente ca 2000 grøftesøknader som skal gjennom en ekstra offentlig behandling. Mye av dyrka marka i Norge ble grøfta for 30-50 år siden og årlig har det blitt grøfta rundt 50 000 daa, uten forminnevurderinger. Grøftetiltakene bidrar til økt produksjon og reduserer faren for erosjon og utvasking av næringsstoffer til vann og vassdrag. Videre tyder forskning på at godt drenert jord slipper ut mindre lystgass enn vannmetta jord. Dette er viktig samfunnsmessige bidrag som tilskuddet rettes mot. 100 millioner kroner utgjør nærmere halvparten av fjorårets budsjettøkning i jordbruksavtalen. At disse midlene ikke gjøres tilgjengelig for næringa er krevende å forstå i en periode hvor Regjeringen etterlyser tiltak for å redusere det offentlige byråkratiet. Gjør grøftetilskudd effektiv, målretta og enkelt og få virkemidlene på plass!

Bondelagets temaside jordbruksavtalen

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere