-Grannegjerdelova kan nyttast også mellom ein eigar og nokon som har ein bruksrett (servitutt) på eigedomen. For at grannegjerdelova skal gjelda må det likevel vera tale om ein bruksrett som gjev innehavaren noko nær det same rådveldet over det aktuelle området som ein eigar har, til dømes ein beiterett. Ankeutvalet i Høyesterett har kome til at ein bruksrett til veg er ein mykje meir avgrensa rett og at granngjerdelova ikkje gjeld, skriv advokat Sissel Fykse i artikkelen " Kan den som har ein vegrett krevja gjerdeskjønn etter grannegjerdelova?"

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.