- Det er riktig at matprisene har økt, men de utgjør bare en liten del av forklaringen på den generelle prisveksten i juli, sier generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge.

Overdriver jordbruksoppgjørets effekt på prisene

Norske husholdninger anslås å bruke omlag 123 mrd. kr på matvarer i år. Ifølge SSB opplede vi i juli en prisvekst på norske matvarer på 2,6 prosent. En årlig prisøkning på det nivået vil utgjøre en samlet prisvekst for forbrukerne på 3,2 mrd. kroner.

Effektene av jordbruksoppgjøret er 0,96 mrd. kroner i økte matvarepriser fra 1.juli. Det tilsvarer en prisvekst på snaue 0,8 prosent. Det betyr dermed at foredlingsindustri og butikkene har økt sine priser med 2,25 mrd. kroner utover prisveksten fra jordbruksoppgjøret.

Kan ikke skylde på bøndene

Norges Bank i skriver sin pengepolitiske rapport av 19. september:

Oppgangen i konsumprisveksten de siste månedene kan henge sammen med høyere innkjøpspriser på importerte varer, men kan også skyldes tiltakende kostnadsvekst i bedriftene og høyere driftsmarginer.”

Med andre ord: Norges Bank trekker ikke frem bonden som årsak til prisveksten.

- Det blir derfor feil å bruke jordbruksoppgjøret som forklaring når det prates om kraftig prisvekst i Norge, sier Skorge i Norges Bondelag.

- Leddene etter bonden i verdikjeden har enten økt prisene på varer påvirket av jordbruksoppgjøret mer enn prisveksten fra oppgjøret, og/eller økt prisene på andre mat– og drikkevarer som ikke blir produsert på norske jordbruksråvarer.

Dette understrekes også av Norges Bank.  De skriver : ”Matvareprisene økte kraftig i sommer. Økningen var større enn den beregnede effekten på prisene av jordbruksoppgjøret.”

Matvareprisene øker mindre enn andre varer

Årets jordbruksoppgjør sørget for en liten økning i pris på noen utvalgte norske jordbruksvarer. Blant annet økte literprisen på melk med 0,23 kroner, noe som igjen påvirker prisene på blant annet smør, yoghurt og ost.

For en gjennomsnittlig nordmann innebærer jordbruksoppgjøret en prisøkning på 190 kroner i året, eller litt over 50 øre pr. dag.

- Det er naturlig at bøndene dekker inn kostnadsveksten gjennom en liten prisøkning på sine produkter.  Prisveksten merkes fra 1. juli hvert år. Likevel viser tall fra SSB at prisen på norske jordbruksvarer øker bare halvparten av den generelle prisveksten i Norge.