Jordbruksoppgjøret 2014 i Stortingets Næringskomité

Publisert 27.05.2014
 • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ber Stortingets Næringskomité foreslå ramme, finansiering og målpriser på enkeltprodukter i sin innstilling til Stortinget.

Foto: Ragna Kronstad

I dag, tirsdag kl. 12, holdes det åpen høring i Stortingets Næringskomité om jordbruksoppgjøret. Norges Bondelag beklager at det ikke var mulig å komme til en enighet i årets jordbruksavtale.

Tidslinje:

13. mai: Brudd i forhandlingene.
23. mai: Regjeringens tilbud forelegges i Stortinget i uendret form, ifølge landbruksminister Sylvi Listhaug.
27. mai: Stortingets Næringskomité holder høring om tilbudet.
12. juni: Komiteens innstilling skal være klar.
17. juni. Debatt og vedtak på Stortinget. Stortinget tar stilling til om tilbudet er akseptabelt eller gir regjeringen føringer til en ny avtale.

- Norges Bondelag kan ikke ta ansvar for et jordbruksoppgjør som etter vår vurdering ikke følger opp de landbrukspolitiske mål som Stortinget har vedtatt, sier Bondelagets leder, Nils T. Bjørke.

Les mer om jordbruksoppgjøret her

Ber Næringskomiteen ta grep

Norges Bondelag ber Stortingets Næringskomité foreslå ramme, finansiering og målpriser på enkeltprodukter i sin innstilling til Stortinget. Videre ber vi at om komiteen gir klare føringer på strukturell innretning og virkemidler, og overlater den detaljerte fordelingen av budsjettmidler til avtalepartene.

Dramatisk for kornbøndene

Finanskomiteen påpekte 4. desember i fjor at det er bred enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning og at dette har blitt trukket frem av både den rød-grønne regjeringen og Solberg-regjeringen.

- Faktum er at den eneste måten å øke vår selvforsyning på, er å sørge for at vi klarer å utnytte våre jordressurser, som ligger spredt over hele landet, sier Bjørke.

Grafen viser nedgangen i jordbruksareal i forhold til nivået av husdyr. 2005=100 prosent.

Avhengigheten av importerte kratfôrråvarer øker stadig mens kornproduksjonen er redusert med over 20 prosent de siste årene. Bondelagets beregninger viser at bare de drøyt 26 av 11882 kornprodusenter, som har over 2000 dekar korn, vil gå i pluss med regjeringens forslag.

Les også: Dette er inntektstallene det strides om

Regjeringen satser på noen få

Blant melkebøndene vil mellom 75 og 90 prosent få en inntektsendring på mellom - 5000 og + 10.700 kroner. Regjeringen virker til å satse på 8 prosent av landets produsenter, de som har 50 kyr eller mer.

I mange distrikter gjør naturgitte forhold det vanskelig å drive i stor skala. Av landets 9500 melkebruk er det 760 som har mer enn 50 kyr.

Grafen viser fordelingen av inntektsøkningen som følge av statens tilbud, i forhold til hvor mange kyr brukene har (x-aksen)

Bondelaget vil bidra til forenklinger

Regjeringen har ønsket forslag til forenkling av støttestrukturen. Bondelaget er ikke imot forenklinger, så lenge de bidrar til økt norsk matproduksjon på norske ressurser.

- I vårt krav har vi foreslått flere forenklinger som samtidig ivaretar virkemidler som gjør det mulig å ha landbruk og variert bruksstruktur over hele landet. Likevel sier ministeren at vi ikke er åpne for endringer. Hun kan ikke ha satt seg inn i forslagene våre, sier Bjørke.

Fakta om statens tilbud

I regjeringens opplegg gjøres bl.a følgende grep knyttet til den strukturelle innretningen på tilskuddsordningene:

 • Bunnfradraget økes med 3.000 kroner
 • Den strukturelle profilen på arealtilskuddene fjernes for samtlige ordninger.
 • Husdyrtilskudd:
  • Melk: Ingen økning i satser opp til 26 kyr. 140 kr/dyr i økning for 26 til 50 kyr. Etablering av nytt intervall 51 kyr til uendelig med en sats på 800 kr/ku.
  • Storfe: Ingen økning i satser opp til 250 storfe. Etablering av nytt intervall 251 storfe til uendelig med en sats på 800 kr/dyr
  • Ammeku: En reduksjon på 200 kr/ku opp til 25 ammekyr. 1710 kr/dyr i økning for 26 til 50 kyr. 300 kroner økning i intervallet 51 til uendelig mange kyr.
  • Sau: En reduksjon på 526 kr/sau opp til 50 sau. En reduksjon på 270 kr/sau for 51 til 100 sau. En reduksjon på 97 kr/sau for 101 til 200 sau. En økning på 40 kr/sau for 201 til 300 sau. Etablering av nytt intervall 301 sau til uendelig med en sats på 250 kr/sau.
  • Beløpsavgrensingen på 280.000 kroner/foretak fjernes.
 • Avløsertilskudd ferie og fritid: Den strukturelle innretningen for melkeku og melkegeit fjernes.
 • Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthusgrønnsaker:
  • Fjerning av kvantumsavgrensning for frukt og bær
  • Fjerning av beløpsavgresning for veksthusgrønnsaker.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere