Den 26. og 27. mars vil det bli avholdt representantskapsmøte i Norges Bondelag på Thon Hotel Opera i Oslo. Representantskapet treffer visse beslutninger og er et rådgivende organ for årsmøtet og styret i Norges Bondelag. Det består av styret, fylkesledere og representanter fra flere organisasjoner i landbruksnæringen. 

Les mer om Representantskapet her.

Jordbruksforhandlingene 2014 blir et viktig tema for dette møtet. Bondelagets leder, Nils T. Bjørke vil holde en innledning, mens seniorrådgiver Anders J. Huus vil legge frem grunnlagsmaterialet for forhandlingene.

Norges Bondelag ønsker høyest mulig matproduksjon basert på norske ressurser, utnytte jordbruksarealene der de ligger og et variert bruksstruktur over hele landet.

Hoveduenigheten med den rødgrønne regjeringennhandlet om størrelsen på inntektsramma, og da særlig omfanget av budsjettmidler. Fordelingen av disse midlene på ulike tilskuddsordninger var en i det store og hele ganske enige om.

Med den blåblå regjeringen er det sannsynlig at en både vil være uenig om størrelsen på ramma og fordelingen av midlene.