Jordbruksavtalen opp i Stortinget

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Tysdag 14. juni skal jordbruksavtalen for 2017 opp i Stortinget.

Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes framom Stortinget. Tysdag skal jordbruksavtalen Norges Bondelag og staten har inngått, opp til behandling i Stortinget.

Like før helga oversende næringskomiteen på Stortinget jordbruksoppgjeret 2016 til behandling i Stortinget. I morgon, tysdag skal Stortinget behandle saka og vedta jordbruksavtalen som er framforhandla mellom Norges Bondelag og staten.

I forkant av årets jordbruksoppgjer viste staten og bondeorganisasjonane til ulike tolkingar av Stortinget sin landbrukspolitikk. I merknadene frå næringskomiteen får bondeorganisasjonane støtte for si tolking av politikken, då eit fleirtal beståande av Arbeidarpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Venstre understreker at dei "ønsker et sterkt norsk landbruk, og ser det som viktig å øke matproduksjonen basert på norske ressurser. For at landbrukspolitikken skal legge til rette for en god klimaprofil, er det viktig å øke matproduksjonen basert på norske ressurser." Det same fleirtalet understreker også at det er viktig å "at organisasjonene i landbruket hvert år kan forhandle med staten om viktige rammebetingelser for næringen, utenom den ordinære budsjettprosessen på høsten. Forhandlingsinstituttet tjener både landbruket og forbrukerne, og dette flertallet vil derfor hegne om dette."

Landbruk over heile landet

Ein samla næringskomite "understreker at jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Av hensyn til beredskap, ressursutnytting, verdiskaping, sysselsetting og klimahensyn er det viktig at norsk jordbruk produserer de matvarene som det er naturlig å produsere i Norge, og i et omfang som kan dekke innenlands etterspørsel og lønnsom eksport." Komiteen er også samde i at vi må ha landbruk over heile landet.

-  For å nå målet om økt matproduksjon må hele landet tas i bruk. Komiteen understreker betydningen av at vi gjennom differensierte virkemidler bidrar til lønnsom matproduksjon i marginale områder, samtidig som det legges til rette for volumproduksjon som sikrer næringsmiddelindustrien tilgang på råvarer av høy kvalitet, heiter det i merknaden.

- Reell mulighet til lik inntektsutvikling

Ein samla komite skriv i ein merknad at "det er avgjørende at utøverne i landbruket skal kunne ha en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper, slik Stortinget har forutsatt."

- Utøverne i jordbruket skal ha reelle muligheter til samme inntektsutvikling som andre i samfunnet. For å sikre rekruttering og inntektsmulighetene for dem som bruker hele eller mesteparten av arbeidskraften sin i næringen, er det viktig å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet, skriv ein samla komite.

Eit fleirtal beståande av AP, KrF, SP, SV og Venstre understreker behovet for investeringsverkemiddel i åra som kjem:

- Behovet for økt bygningskapasitet i nærtingen må følges opp med tilstrekkelig tilgang på investeringsvirkemidler i årene framover.

Fokus på jordvern

Ein samla komite stiller seg også bak ein merknad om viktigheita av jordvern:

- Komiteen mener at for at vi i fremtiden skal kunne produsere norsk mat som forbrukerne etterspør, må vi sikre et sterkt jordvern. Matjorda er en viktig nasjonal ressurs, som er begrenset. Under 3 pst. av Norges totale areal er dyrket jord, og kun 1,3 pst. egner seg til dyrking av korn. Derfor er det viktig å ta vare på mest mulig matjord dersom vi skal nå målene om økt norsk matproduksjon, heiter det i merknaden.

Eit fleirtal i komiteen beståande av AP, SP, SV, Venstre og KrF ber regjeringa følgje opp jordvernet betre.

- Stortinget ba om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2016 skulle komme med positive virkemidler for kommunene som vil gjøre det enklere å unngå utbygging av dyrket mark. Flertallet merker seg at dette ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad fra regjeringens side, skriv dei.

Stortinget kjem mest truleg til å vedta årets framforhandla jordbruksavtale i morgon. Det er berre medlemmane frå Senterpartiet og SV som går inn for ikkje å vedta avtalen.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere