Jord- og konsesjonsloven bør gjennomgås før eventuelle endringer

Publisert 05.02.2014
  • Tips en venn om denne siden

Ensidig argumentasjon fra Landbruks- og matdepartementet for å oppheve priskontrollen.

Landbruks- og matdepartementet har i en høring foreslått å avvikle priskontrollen for landbrukseiendom. Regjeringen skriver at det er et viktig mål å oppheve regler som i unødig grad hindrer omsetningen av landbrukseiendom.

Les også: Bakgrunn for eiendomsreguleringer.

Departementet retter kritikk mot gjeldende ordning med priskontroll for at den er
* Inngripende over eierens råderett over eiendommen.
* Virker begrensende på muligheten til å få tak i tilleggsjord.
* Medfører et vesentlig økonomisk tap fordi den demper investeringslyst hos eksisterende eiere og hindrer tilførsel av kapital og kompetanse fra betalingsvillige nye eiere.

Ensidig argumentasjon
Norges Bondelag kan ikke se at begrunnelsen for forslaget om å oppheve priskontrollen er tilstrekkelig kunnskapsbasert. Argumentasjonen er ensidig og mangler dokumentasjon. Forslaget til endring bærer preg av dette, skriver Norges Bondelag i sitt høringsuttalelse.

Uttalelsen fra Norges Bondelag finner du her.
Resten av hørringsuttalelsene finner du på departementets hjemmeside.

Norges Bondelag mener at forslaget vil være negativt både i forhold til målet om mer kostnadseffektiv matproduksjon, ettersom høyere kostnader gir dyrere mat, og i forhold til målet om redusert leiejordsandel.

Større frihet?
* Større frihet til å disponere egen eiendom er ikke det samme som økt investeringer på gårdsbruk. Økte eiendomspriser kan føre til at en familie som enten ønsker å kjøpe en eiendom for drift eller en bonde som ønsker å erverve tilleggsjord for rasjonalisering, vil sitte tilbake med mindre midler til investering i driftsapparatet etter avvikling av priskontrollen.

* Avvikling av priskontrollen kan føre til høyere priser på landbrukseiendom i områder der andre markeder konkurrerer om de samme objektene, for eksempel boligmarkedet. Bonden og matproduksjonen vil tape i konkurransen om jorda, mens andre bønder velger å kjøpe tilleggsjord til en høyere pris enn det som kan forrentes, noe som øker gjelda. Andre vil velge å basere seg på leiejord i stedet for å kjøpe.

Norges Bondelag foreslår at:

  1. Landbruks- og matdepartementet nedsetter et bredt sammensatt utvalg som kan vurdere effekten av og behovet for virkemidlene i konsesjonsloven og jordloven i lys av de landbrukspolitiske målsetninger som har flertall på Stortinget. De landbrukspolitiske målene må være styrende for regelverksendringer. Et sterkt jordvern er en avgjørende forutsetning for framtidig matproduksjon.

  2. Forslaget om avvikling av priskontrollen etter konsesjonsloven legges i bero inntil utvalget som nevnt i punkt 1 har avgitt sin innstilling.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere