Jord- og konsesjonsloven bør gjennomgås før eventuelle endringer

Publisert 05.02.2014
  • Tips en venn om denne siden

Ensidig argumentasjon fra Landbruks- og matdepartementet for å oppheve priskontrollen.

Landbruks- og matdepartementet har i en høring foreslått å avvikle priskontrollen for landbrukseiendom. Regjeringen skriver at det er et viktig mål å oppheve regler som i unødig grad hindrer omsetningen av landbrukseiendom.

Les også: Bakgrunn for eiendomsreguleringer.

Departementet retter kritikk mot gjeldende ordning med priskontroll for at den er
* Inngripende over eierens råderett over eiendommen.
* Virker begrensende på muligheten til å få tak i tilleggsjord.
* Medfører et vesentlig økonomisk tap fordi den demper investeringslyst hos eksisterende eiere og hindrer tilførsel av kapital og kompetanse fra betalingsvillige nye eiere.

Ensidig argumentasjon
Norges Bondelag kan ikke se at begrunnelsen for forslaget om å oppheve priskontrollen er tilstrekkelig kunnskapsbasert. Argumentasjonen er ensidig og mangler dokumentasjon. Forslaget til endring bærer preg av dette, skriver Norges Bondelag i sitt høringsuttalelse.

Uttalelsen fra Norges Bondelag finner du her.
Resten av hørringsuttalelsene finner du på departementets hjemmeside.

Norges Bondelag mener at forslaget vil være negativt både i forhold til målet om mer kostnadseffektiv matproduksjon, ettersom høyere kostnader gir dyrere mat, og i forhold til målet om redusert leiejordsandel.

Større frihet?
* Større frihet til å disponere egen eiendom er ikke det samme som økt investeringer på gårdsbruk. Økte eiendomspriser kan føre til at en familie som enten ønsker å kjøpe en eiendom for drift eller en bonde som ønsker å erverve tilleggsjord for rasjonalisering, vil sitte tilbake med mindre midler til investering i driftsapparatet etter avvikling av priskontrollen.

* Avvikling av priskontrollen kan føre til høyere priser på landbrukseiendom i områder der andre markeder konkurrerer om de samme objektene, for eksempel boligmarkedet. Bonden og matproduksjonen vil tape i konkurransen om jorda, mens andre bønder velger å kjøpe tilleggsjord til en høyere pris enn det som kan forrentes, noe som øker gjelda. Andre vil velge å basere seg på leiejord i stedet for å kjøpe.

Norges Bondelag foreslår at:

  1. Landbruks- og matdepartementet nedsetter et bredt sammensatt utvalg som kan vurdere effekten av og behovet for virkemidlene i konsesjonsloven og jordloven i lys av de landbrukspolitiske målsetninger som har flertall på Stortinget. De landbrukspolitiske målene må være styrende for regelverksendringer. Et sterkt jordvern er en avgjørende forutsetning for framtidig matproduksjon.

  2. Forslaget om avvikling av priskontrollen etter konsesjonsloven legges i bero inntil utvalget som nevnt i punkt 1 har avgitt sin innstilling.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere