Landbruks- og matdepartementet har i en høring foreslått å avvikle priskontrollen for landbrukseiendom. Regjeringen skriver at det er et viktig mål å oppheve regler som i unødig grad hindrer omsetningen av landbrukseiendom.

Les også: Bakgrunn for eiendomsreguleringer.

Departementet retter kritikk mot gjeldende ordning med priskontroll for at den er
* Inngripende over eierens råderett over eiendommen.
* Virker begrensende på muligheten til å få tak i tilleggsjord.
* Medfører et vesentlig økonomisk tap fordi den demper investeringslyst hos eksisterende eiere og hindrer tilførsel av kapital og kompetanse fra betalingsvillige nye eiere.

Ensidig argumentasjon
Norges Bondelag kan ikke se at begrunnelsen for forslaget om å oppheve priskontrollen er tilstrekkelig kunnskapsbasert. Argumentasjonen er ensidig og mangler dokumentasjon. Forslaget til endring bærer preg av dette, skriver Norges Bondelag i sitt høringsuttalelse.

Uttalelsen fra Norges Bondelag finner du her.
Resten av hørringsuttalelsene finner du på departementets hjemmeside.

Norges Bondelag mener at forslaget vil være negativt både i forhold til målet om mer kostnadseffektiv matproduksjon, ettersom høyere kostnader gir dyrere mat, og i forhold til målet om redusert leiejordsandel.

Større frihet?
* Større frihet til å disponere egen eiendom er ikke det samme som økt investeringer på gårdsbruk. Økte eiendomspriser kan føre til at en familie som enten ønsker å kjøpe en eiendom for drift eller en bonde som ønsker å erverve tilleggsjord for rasjonalisering, vil sitte tilbake med mindre midler til investering i driftsapparatet etter avvikling av priskontrollen.

* Avvikling av priskontrollen kan føre til høyere priser på landbrukseiendom i områder der andre markeder konkurrerer om de samme objektene, for eksempel boligmarkedet. Bonden og matproduksjonen vil tape i konkurransen om jorda, mens andre bønder velger å kjøpe tilleggsjord til en høyere pris enn det som kan forrentes, noe som øker gjelda. Andre vil velge å basere seg på leiejord i stedet for å kjøpe.

Norges Bondelag foreslår at:

  1. Landbruks- og matdepartementet nedsetter et bredt sammensatt utvalg som kan vurdere effekten av og behovet for virkemidlene i konsesjonsloven og jordloven i lys av de landbrukspolitiske målsetninger som har flertall på Stortinget. De landbrukspolitiske målene må være styrende for regelverksendringer. Et sterkt jordvern er en avgjørende forutsetning for framtidig matproduksjon.

  2. Forslaget om avvikling av priskontrollen etter konsesjonsloven legges i bero inntil utvalget som nevnt i punkt 1 har avgitt sin innstilling.