Ja takk til norsk mat

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag.

Hver dag produserer norske bønder matvarer av høy kvalitet. Vi produserer mat i hele landet, med basis i norske ressurser. På det norske matfatet finnes: mat fra hele landet, med ulik smak, opprinnelse, historie og produksjonsmåte. Konkurransekraften til norsk mat må styrkes, og det må stimuleres til økt norsk produksjon der det er og blir markedspotensial.

Virkemidler som sikrer forutsigbarhet og bruk av arealer i hele landet må forsterkes. Ringvirkningene av landbruk er store. Det skapes verdier langt utover matfatet, og disse verdiene kommer fellesskapet til gode.

Vekst og forutsigbarhet

Gode og forutsigbare rammevilkår er viktig for å opprettholde matproduksjonen i Norge, både for dagens bønder og for framtidige generasjoner. Målet om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper i samfunnet står fast. I produksjoner med utfordrende markedssituasjon er det vanskelig å legge til rette for en vesentlig inntektsvekst før markedet kommer i balanse.

Et premiss for årets jordbruksavtale er å innføre nye verktøy i markedsbalansering i svin- og sauenæringa. Årsmøtet i Norges Bondelag vil understreke viktigheten av at verktøyene kommer raskt på plass. Produksjonen kan dermed planlegges bedre og gi flere bønder mulighet til å hente mer inntekt fra markedet.

Det er utfordringer med kvotepriser på melk. Det må arbeides for å redusere kostnader ved leie og kjøp av melkekvoter for å hindre at kapital går ut av næringa. For geitemelk må kvotetaket reduseres og det må tas hensyn til spredt struktur.

Pelsdyrnæringa er ei viktig næring. Årsmøtet i Norges Bondelag vil opprettholde den som distriktsnæring og renovatør i norsk matproduksjon.

Vilt til besvær

Inn- og utmark er grunnlaget for matproduksjon i hele landet. Bruken utfordres i dag av rovdyr og vilt. Det må legges til rette for effektiv forvaltning og uttak av rovdyr. Vedtatt politikk skal iverksettes og bestandsmålene etterleves både innenfor og utenfor sonene.

Norges Bondelags årsmøte ønsker ikke etablering av villsvin i norsk natur. Villsvin er en fremmed art med svært høy risiko som kan true produksjonen av norsk mat!

Vi krever også at hjortevilt og gås forvaltes på en slik måte at skader på inn- og utmark reduseres. 

Kunnskapsbaserte klimatiltak

Landbruket er en del av klimaløsninga. Årsmøtet i Norges Bondelag vil bidra til at Norge oppfyller sine internasjonale klimaforpliktelser i tråd med Parisavtalen. Klimatiltak i landbruket må være kunnskapsbaserte og effektene må kunne måles, uten at det går utover landets matproduksjon.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere