Hver dag produserer norske bønder matvarer av høy kvalitet. Vi produserer mat i hele landet, med basis i norske ressurser. På det norske matfatet finnes: mat fra hele landet, med ulik smak, opprinnelse, historie og produksjonsmåte. Konkurransekraften til norsk mat må styrkes, og det må stimuleres til økt norsk produksjon der det er og blir markedspotensial.

Virkemidler som sikrer forutsigbarhet og bruk av arealer i hele landet må forsterkes. Ringvirkningene av landbruk er store. Det skapes verdier langt utover matfatet, og disse verdiene kommer fellesskapet til gode.

Vekst og forutsigbarhet

Gode og forutsigbare rammevilkår er viktig for å opprettholde matproduksjonen i Norge, både for dagens bønder og for framtidige generasjoner. Målet om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper i samfunnet står fast. I produksjoner med utfordrende markedssituasjon er det vanskelig å legge til rette for en vesentlig inntektsvekst før markedet kommer i balanse.

Et premiss for årets jordbruksavtale er å innføre nye verktøy i markedsbalansering i svin- og sauenæringa. Årsmøtet i Norges Bondelag vil understreke viktigheten av at verktøyene kommer raskt på plass. Produksjonen kan dermed planlegges bedre og gi flere bønder mulighet til å hente mer inntekt fra markedet.

Det er utfordringer med kvotepriser på melk. Det må arbeides for å redusere kostnader ved leie og kjøp av melkekvoter for å hindre at kapital går ut av næringa. For geitemelk må kvotetaket reduseres og det må tas hensyn til spredt struktur.

Pelsdyrnæringa er ei viktig næring. Årsmøtet i Norges Bondelag vil opprettholde den som distriktsnæring og renovatør i norsk matproduksjon.

Vilt til besvær

Inn- og utmark er grunnlaget for matproduksjon i hele landet. Bruken utfordres i dag av rovdyr og vilt. Det må legges til rette for effektiv forvaltning og uttak av rovdyr. Vedtatt politikk skal iverksettes og bestandsmålene etterleves både innenfor og utenfor sonene.

Norges Bondelags årsmøte ønsker ikke etablering av villsvin i norsk natur. Villsvin er en fremmed art med svært høy risiko som kan true produksjonen av norsk mat!

Vi krever også at hjortevilt og gås forvaltes på en slik måte at skader på inn- og utmark reduseres. 

Kunnskapsbaserte klimatiltak

Landbruket er en del av klimaløsninga. Årsmøtet i Norges Bondelag vil bidra til at Norge oppfyller sine internasjonale klimaforpliktelser i tråd med Parisavtalen. Klimatiltak i landbruket må være kunnskapsbaserte og effektene må kunne måles, uten at det går utover landets matproduksjon.