Ivaretar IKKE grunneiers økonomiske interesser

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Forslaget vil føre til en massiv økning i byråkratiet ved felling av vilt som gjør skade, samtidig som avstanden fra den som får skade på sin eiendom og besluttende myndighet øker.

Kortnebbgås, foto: Ove Magne Ribsskog.Dettte skriver Norges Bondelag om et forslag til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt som Miljødirektoratet har sendt ut.

Betydelige økonomiske konsekvenser

-Kravene til søknad og saksbehandling vil få betydelige økonomiske konsekvenser i form av arbeidstimer for søker og saksbehandlingstid hos miljømyndighetene. I tillegg kommer økonomisk tap knyttet til økte skader på avling og eiendom som følge av tiden som den økte saksbehandlingen vil ta, skriver Bondelaget.

-For landbruksnæringa er det først og fremst i vekstsesongen at problemer knyttet til skader fra vilt oppstår. Det er da viktig at ansvarlig myndighet har nærhet til den som får skader på avling eller eiendom, slik at tillatelse til felling kan avgjøres raskt, understreker Norges Bondelag i sitt høringsbrev.

Fra felling til søknad, fra kommune til fylkesmann

I den gjeldende forskriften kan den skadelidte hele året felle inntil 20 definerte arter uten særskilt tillatelse når disse gjør skade av vesentlig økonomisk betydning.

I forslaget til ny forskrift må det søkes om tillatelse for all skadefelling av vilt. Samtidig blir det foreslått å flytte forvaltningsansvaret for å gi tillatelse til felling av 22 arter fra kommunen til fylkesmannen.

Ingen søknadsplikt

Norges Bondelag krever på bakgrunn av forslaget at de 20 artene som skadelite i dag kan felle uten søknad IKKE omfattes av den omtalte søknadsplikten.

Bondelagets høringsbrev har også kommentarer til de enkelte paragrafene i forslaget.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere