Kortnebbgås, foto: Ove Magne Ribsskog.Dettte skriver Norges Bondelag om et forslag til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt som Miljødirektoratet har sendt ut.

Betydelige økonomiske konsekvenser

-Kravene til søknad og saksbehandling vil få betydelige økonomiske konsekvenser i form av arbeidstimer for søker og saksbehandlingstid hos miljømyndighetene. I tillegg kommer økonomisk tap knyttet til økte skader på avling og eiendom som følge av tiden som den økte saksbehandlingen vil ta, skriver Bondelaget.

-For landbruksnæringa er det først og fremst i vekstsesongen at problemer knyttet til skader fra vilt oppstår. Det er da viktig at ansvarlig myndighet har nærhet til den som får skader på avling eller eiendom, slik at tillatelse til felling kan avgjøres raskt, understreker Norges Bondelag i sitt høringsbrev.

Fra felling til søknad, fra kommune til fylkesmann

I den gjeldende forskriften kan den skadelidte hele året felle inntil 20 definerte arter uten særskilt tillatelse når disse gjør skade av vesentlig økonomisk betydning.

I forslaget til ny forskrift må det søkes om tillatelse for all skadefelling av vilt. Samtidig blir det foreslått å flytte forvaltningsansvaret for å gi tillatelse til felling av 22 arter fra kommunen til fylkesmannen.

Ingen søknadsplikt

Norges Bondelag krever på bakgrunn av forslaget at de 20 artene som skadelite i dag kan felle uten søknad IKKE omfattes av den omtalte søknadsplikten.

Bondelagets høringsbrev har også kommentarer til de enkelte paragrafene i forslaget.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård