IPT: Bør bli meir langsiktige avtaler

Av Amund Johnsrud,
  • Tips en venn om denne siden

Tilbydarane av Inn på tunet-tenester treng meir føreseielege vilkår for drifta si enn mange har i dag.

Samstundes må tilbodet  forankrast hos og anerkjennast av leiinga i kommunen, ikkje bare av enkeltpersonar i den kommunale administrasjonen. Det kjem fram i ein rappport som er laga for IPT-nettverket og Telemark Bondelag av Paul Alfsen og Njål Myrseth.

.Rapporten, kalla "Inn på tunet - ut i kommunen" vart presentert på ein konferanse på Århus gård i Skien. Omlag 40 deltakarar, både frå kommunane og frå tilbydarsida av IPT fekk ei orientering om dei funn forfattarane av rappportten har identifisert etter å ha intervjua  representantar for kjøparsida i seks kommunar i Telemark samt snakka med eit utval av tilbydarar: Forfattarane oppsummere sine funn slik: 

“Tilbydere” opplever mye uforutsigbarhet og lite framtidsutsikter, utover 6mnd, i forhold til å tilby tjenesten.
Det skapes en felles forståelse for hvor viktig tjenesten IPT er, og veien for å nå dit er å kommunisere i alle ledd.
IPT er i dag et tilbud som ikke er lovpålagt. Dette igjen gjør det ekstra viktig å forankre tilbudet i kommuneledelsen.
Enkan med sikkerhet fastslå at antall tilbydere ikke vil stabilisere seg eller øke etter å se hvordan kjøpersiden er organisert.

I tillegg til  framlegginga av prosjektrapporten, var det også innlegg frå skuleadminstrasjonen i Siljan og helse- og sosialetaten i Hjartdal v/  Høvesvis Morten Nystad og Margit Karlsen-Rinde. I begge desse kommunane er det eraring med IPT og dei to kommunale representantane fortalde om svært positive erfaringar med å bruke IPT som alternativt tenestetilbod. Det same sa også terapeut ved NAV i Bø Espen Eriksen, som samtidig beklaga at tilbodet dei hadde på Valen i Flåbygd ikkje vart vidareført. NAV si avvikling av denne avtala er ein illustrasjon på nokre av dei utfordringane som finstfor å utvikle IPT som varig og stabilt tenestetilbod. Ei vidare utvikling føreset ei langsiktig tenking og vilje frå kjøparsida.

Som ei oppfølging av arbeidet med rapporten vert det viktig for IPT-nettverket i Telemark og Telemark Bondelag å forsterke kontakten mot kommunepolitikarane for å formidle kunnskap om kva IPT står for og har gitt av positive resultat for mange brukargrupper. Det vert også nødvendig å organisere tilbydarsida betre enn i dag, for å møte kommunanes behov på ein effektiv måte.

Myrseth og Alfsen sin presentasjon kan du sjå her

Les heile rapporten her

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere