IPT: Bør bli meir langsiktige avtaler

Av Amund Johnsrud,
  • Tips en venn om denne siden

Tilbydarane av Inn på tunet-tenester treng meir føreseielege vilkår for drifta si enn mange har i dag.

Samstundes må tilbodet  forankrast hos og anerkjennast av leiinga i kommunen, ikkje bare av enkeltpersonar i den kommunale administrasjonen. Det kjem fram i ein rappport som er laga for IPT-nettverket og Telemark Bondelag av Paul Alfsen og Njål Myrseth.

.Rapporten, kalla "Inn på tunet - ut i kommunen" vart presentert på ein konferanse på Århus gård i Skien. Omlag 40 deltakarar, både frå kommunane og frå tilbydarsida av IPT fekk ei orientering om dei funn forfattarane av rappportten har identifisert etter å ha intervjua  representantar for kjøparsida i seks kommunar i Telemark samt snakka med eit utval av tilbydarar: Forfattarane oppsummere sine funn slik: 

“Tilbydere” opplever mye uforutsigbarhet og lite framtidsutsikter, utover 6mnd, i forhold til å tilby tjenesten.
Det skapes en felles forståelse for hvor viktig tjenesten IPT er, og veien for å nå dit er å kommunisere i alle ledd.
IPT er i dag et tilbud som ikke er lovpålagt. Dette igjen gjør det ekstra viktig å forankre tilbudet i kommuneledelsen.
Enkan med sikkerhet fastslå at antall tilbydere ikke vil stabilisere seg eller øke etter å se hvordan kjøpersiden er organisert.

I tillegg til  framlegginga av prosjektrapporten, var det også innlegg frå skuleadminstrasjonen i Siljan og helse- og sosialetaten i Hjartdal v/  Høvesvis Morten Nystad og Margit Karlsen-Rinde. I begge desse kommunane er det eraring med IPT og dei to kommunale representantane fortalde om svært positive erfaringar med å bruke IPT som alternativt tenestetilbod. Det same sa også terapeut ved NAV i Bø Espen Eriksen, som samtidig beklaga at tilbodet dei hadde på Valen i Flåbygd ikkje vart vidareført. NAV si avvikling av denne avtala er ein illustrasjon på nokre av dei utfordringane som finstfor å utvikle IPT som varig og stabilt tenestetilbod. Ei vidare utvikling føreset ei langsiktig tenking og vilje frå kjøparsida.

Som ei oppfølging av arbeidet med rapporten vert det viktig for IPT-nettverket i Telemark og Telemark Bondelag å forsterke kontakten mot kommunepolitikarane for å formidle kunnskap om kva IPT står for og har gitt av positive resultat for mange brukargrupper. Det vert også nødvendig å organisere tilbydarsida betre enn i dag, for å møte kommunanes behov på ein effektiv måte.

Myrseth og Alfsen sin presentasjon kan du sjå her

Les heile rapporten her

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere