Inviterer ministrene til befaring

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Ulv, rovdyr

Bondeorganisasjonene inviterer klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale til hastemøte og befaring på Gran i Hadeland for å se ulvens herjinger.

Avsenderne er Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit. 

Befaringene vil bli gjennomført i beiteområdet der nær 100 sau har blitt tatt av ulv de siste dagene. Beitebrukere og personer fra det interkommunale fellingslaget vil vise ministrene rundt og deretter gjennomføre hastemøtet i et egnet møtelokale i nærheten.

Situasjonen er svært dramatisk for beitebrukerne, spesielt i områdene Hurdal og Gran, der ulveangrepene har resultert i store lidelser for beitedyra.

Håper på konstruktive samtaler

Styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, sier bakgrunnen for møte er å gå igjennom flere praktiske sider som ulveangrepene fører med seg for beitenæringen.

-Det er viktig at de lokale fellingslagene får nødvendig støtte fra jegere i Statens naturoppsyn når ulv skal jaktes i sommermånedene, og at sentrale myndigheter sørger for at det skjer. Dette fordi det er vanskelig å jakte ulv uten sporsnø og der det er mye skog. Det er også viktig at fellingstillatelsen har lang nok varighet slik at vi slipper å stoppe jakten fordi tillatelsen utgår, sier Einar Frogner.

Mange utfordringer

En annen utfordring beitenæringen nå står overfor er at mange sauebønder holder sauene tilbake på innmarksbeite. Det gir i utfordringer både på grunn av plassmangel til sauene og at sauene spiser opp fôret som var ment for vinteren.

-Jeg håper Vidar Helgesen og Jon Georg Dale ser verdien av et slikt møte. Det vil være utrolig viktig for beitenæringen som lever med ulvens herjinger tett innpå seg, sier Einar Frogner og understreker viktigheten av god dialog mellom næring og myndigheter i en vanskelig situasjon.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere