Inntektsutvikling for bonden om lag som forutsatt

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

De nye tallene fra Budsjettnemnda viser en inntektsutvikling for perioden 2010-2012 om lag som forutsatt.

Nils T. Bjørke.

Tallgrunnlaget fra Budsjettnemnda for jordbruket viser en liten inntektsnedgang fra 2010 til 2011. Det er beregnet en inntektsvekst fra 2011 til 2012 på kroner 23.000 per årsverk, blant annet basert på at det i jordbruksoppgjøret i fjor ble tatt høyde for nedgangen i 2011. For perioden 2010-2012 er inntektsveksten på 3.600 kroner per årsverk mer enn forutsatt ved jordbruksoppgjøret. Forutsetningen for hele perioden var en inntektsvekst på nær 19.000 kroner. 

- Vi er lite tilfreds med den svake inntektsutviklingen fra 2010 til 2011, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. – Da er det bra at forutsetningene for 2012 kan se ut til å bli oppfylt, legger han til. 

 Bekymret over inntektsnivået

Tallene viser også at det i sum er bra samsvar mellom nemndas budsjettanslag for 2011 i fjor, og de foreløpige regnskapstallene som nemnda nå legger fram. Samtidig uttrykker Bjørke en bekymring for inntektsnivået på referansebrukene. Referansebrukene viser ulike produksjoner, størrelser og geografiske områder. - Tallene viser at det ikke er noen produksjonsformer som har en inntekt i nærheten av andre grupper. Det er vi ikke fornøyd med, og det understreker behovet for et inntektsløft, understreker Bjørke. 

De foreløpige regnskapstallene for 2011 uten en normalisering av avlingene, viser en kraftig inntektsnedgang. Tallene underbygger at 2011 var et vanskelig avlingssår, og et tøft år for svært mange bønder. 

De siste ti årene har det vært en vekst i arbeidsproduktiviteten i landbruket på over seks prosent per år. - En så sterk produktivitetsvekst kan vanskelig fortsette, påpeker Nils T. Bjørke. – Skal næringa oppfylle Stortingets mål om økt matproduksjon må bonden ha nok tid og ressurser til å få høye avlinger og god dyrevelferd. 

Forventer taktskifte

Avslutningsvis viser Bjørke til debatten om landbruksmeldinga som ble vedtatt i Stortinget i går. - I meldinga sier regjeringen at de vil videreutvikle inntektspolitikken som er ført siden 2005. I debatten i Stortinget i går ble det slått fast av Arbeiderpartiets leder av Næringskomitéen, Terje Lien Aasland, at over tid vil dette bety at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper vil bli tettet. Det gjør at vi har klare forventninger om et taktskifte fra regjeringa i årets jordbruksoppgjør, avslutter Bjørke.

For flere kommentarer, kontakt: Leder Nils T. Bjørke, telefon 90 15 06 24

Fakta om Budsjettnemnda for jordbruket: 
- Budsjettnemnda for jordbruket skal legge fram materiale som danner grunnlag for vurderinger av den økonomiske tilstanden i jordbruket. Tallene brukes i forbindelse med forhandlingene om jordbruksavtalene.
- Resultatmålet som brukes i jordbruksforhandlingene er ”vederlag til arbeid og egenkapital” per årsverk. Ett årsverk i jordbruket er lik 1845 timers arbeidsinnsats.
-
Nemndas medlemmer kommer fra SSB, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Finansdepartementet. Nemnda jobber etter konsensusprinsippet.
-
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er sekretariat for Budsjettnemnda.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere