Inntektsløft gir økt matproduksjon på norske ressurser

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Korn og storfe, samt frukt og grønt skal prioriteres i årets krav til staten slås det fast av Norges Bondelags representantskap.

Representantskapet i Norges Bondelag vedtok i dag en resolusjon som angir retningen for kravet fra Norges Bondelag  i årets jordbruksoppgjør. Kravet legges frem i slutten av april. Bondelaget håper årets oppgjør skaper optimisme i næringen.

- Vi prioriterer storfe, korn og frukt og grønt. På storfe ønsker vi oss kvalitetstillegg. Bønder som leverer kvalitet og mengde skal premieres. Tidligere var fokuset på antall dyr. Kornbonden skal og få igjen for kvalitet og mengde. Vi ønsker å styrke kornproduksjonen ved å øke prisen, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke. Han understreker betydningen av å samtidig sikre lønnsomheten i husdyrproduksjonen som er avhengig av norsk korn.

Resolusjon vedtatt 21.03.13:

Inntektsløft gir økt matproduksjon på norske ressurser

 Representantskapet i Norges Bondelag mener jordbruksforhandlingene 2013 må avklare regjeringen og Stortingets vilje til å oppfylle målet om økt matproduksjon på norske ressurser. Skal norske bønder øke matproduksjon må det være økonomisk lønnsomt å utnytte arealressursene over hele landet. Produksjonsfordelingen i norsk landbruk må opprettholdes. Økt matproduksjon forutsetter en inntektsutvikling som i betydelig grad reduserer avstanden til andre grupper. Dette er avgjørende for å sikre rekruttering og bremse avgangen i næringa. Årets oppgjør må skape optimisme og begeistring.  

 

Inntektsutviklinga må sikres gjennom:

  • å utnytte mulighetene for økte priser i markedet
  • en sterk økning av budsjettmidlene med fokus på bedre kvalitet og økt produksjon over hele landet

 Representantskapet vil spesielt understreke følgende:  

  • Sammenhengen mellom distrikt, struktur og driftsulemper må ha økt fokus
  • Det må stimuleres til økt mengde og kvalitet av norske fôrressurser 
  • Virkemidler som stimulerer til økt produksjon og kvalitet i storfekjøtt- og kornproduksjon må prioriteres
  • Inntektene i husdyrproduksjonene må styrkes. Bruk av norske forressurser må prioriteres samtidig som kostnadene holdes nede.
  • Det må prioriteres tiltak som øker produksjon og forbruk av norsk frukt og grønt
  • Investeringsvirkemidlene må økes og innrettes slik at de også stimulerer til investeringer på små og mellomstore bruk. Det er særlig viktig å fornye driftsapparatet i melkeproduksjonen
  • En styrking av velferdsordninger er nødvendig for å sikre rekruttering og likestilling

 Representantskapet i Norges Bondelag har store forventninger til at Regjeringen  tar målet om økt matproduksjon på alvor!

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere