Innspill til oppdateringen av den nasjonale jordvernstrategien

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Nedbygging av matjord

Stortinget har bedt regjeringen oppdatere den nasjonale jordvernstrategien. Norges Bondelag krever blant annet at vernet av matjorda styrkes gjennom jordloven.

Stortinget har vedtatt at et mål om at omdisponeringen av dyrka matjord skal reduseres til under 4000 dekar årlig innen 2020. Målet skal nås gradvis. I vinter vedtok Stortinget at regjeringen måtte oppdatere den nasjonale jordvernstrategien for å sikre at jordvernmålet innfris.

-          Vi forventer at regjeringa nå tar Stortinget på alvor og gjør en oppdatering som gjør en positiv forskjell for vernet av matjorda i Norge, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil legge fram den oppdaterte jordvernstrategien i oktober i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet for 2019.

Bondelaget krever blant annet at:

-         Jordloven må strammes inn. Bondelaget foreslår at det bare skal være mulig å omdisponere matjord dersom tiltaket er kritisk viktig for samfunnet som samferdselstiltak og tekniske infrastrukturtiltak, og ikke kan plasseres på et alternativt areal. Det innebærer at det ikke blir tillatt med omdisponering til bolig, fritidsbolig eller næring som ikke inngår i LNFR-formålet. En slik lovendring vil også forhindre opsjonsavtaler om nedbygging av matjord.
Norges Bondelag støtter forøvrig Landbruksdirektoratet sin vurdering av at opsjonsavtaler på nedbygging av matjord er omfattet av konsesjonsplikten. Vi konstaterer at de ikke blir behandlet i henhold til dette.
 

-        Nasjonale førende dokumenter må bli tydeligere på at å ivareta matjord er av nasjonal betydning. Dette må i større grad gjenspeiles når dokumentene «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» og «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig – areal – og transportplanlegging» skal revideres i kommende Stortingsperiode. Tydeligere føringer vil bidra til at fylkesmannens mulighetsrom og praktisering av sin funksjon som innsigelsesmyndighet blir bedre sikret.
 

-        Føringer og praksis i fylkenes og kommunenes planarbeid blir mer enhetlige. Det må være krav til enhetlige formuleringer i regionale planer som sikrer jordvernet som nasjonal interesse.
 

Les hele innspillet til oppdateringen av Nasjonal jordvernstrategi (pdf.)

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere