Innspill til oppdateringen av den nasjonale jordvernstrategien

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Nedbygging av matjord

Stortinget har bedt regjeringen oppdatere den nasjonale jordvernstrategien. Norges Bondelag krever blant annet at vernet av matjorda styrkes gjennom jordloven.

Stortinget har vedtatt at et mål om at omdisponeringen av dyrka matjord skal reduseres til under 4000 dekar årlig innen 2020. Målet skal nås gradvis. I vinter vedtok Stortinget at regjeringen måtte oppdatere den nasjonale jordvernstrategien for å sikre at jordvernmålet innfris.

-          Vi forventer at regjeringa nå tar Stortinget på alvor og gjør en oppdatering som gjør en positiv forskjell for vernet av matjorda i Norge, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil legge fram den oppdaterte jordvernstrategien i oktober i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet for 2019.

Bondelaget krever blant annet at:

-         Jordloven må strammes inn. Bondelaget foreslår at det bare skal være mulig å omdisponere matjord dersom tiltaket er kritisk viktig for samfunnet som samferdselstiltak og tekniske infrastrukturtiltak, og ikke kan plasseres på et alternativt areal. Det innebærer at det ikke blir tillatt med omdisponering til bolig, fritidsbolig eller næring som ikke inngår i LNFR-formålet. En slik lovendring vil også forhindre opsjonsavtaler om nedbygging av matjord.
Norges Bondelag støtter forøvrig Landbruksdirektoratet sin vurdering av at opsjonsavtaler på nedbygging av matjord er omfattet av konsesjonsplikten. Vi konstaterer at de ikke blir behandlet i henhold til dette.
 

-        Nasjonale førende dokumenter må bli tydeligere på at å ivareta matjord er av nasjonal betydning. Dette må i større grad gjenspeiles når dokumentene «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» og «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig – areal – og transportplanlegging» skal revideres i kommende Stortingsperiode. Tydeligere føringer vil bidra til at fylkesmannens mulighetsrom og praktisering av sin funksjon som innsigelsesmyndighet blir bedre sikret.
 

-        Føringer og praksis i fylkenes og kommunenes planarbeid blir mer enhetlige. Det må være krav til enhetlige formuleringer i regionale planer som sikrer jordvernet som nasjonal interesse.
 

Les hele innspillet til oppdateringen av Nasjonal jordvernstrategi (pdf.)

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere