Stortinget har vedtatt at et mål om at omdisponeringen av dyrka matjord skal reduseres til under 4000 dekar årlig innen 2020. Målet skal nås gradvis. I vinter vedtok Stortinget at regjeringen måtte oppdatere den nasjonale jordvernstrategien for å sikre at jordvernmålet innfris.

-          Vi forventer at regjeringa nå tar Stortinget på alvor og gjør en oppdatering som gjør en positiv forskjell for vernet av matjorda i Norge, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil legge fram den oppdaterte jordvernstrategien i oktober i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet for 2019.

Bondelaget krever blant annet at:

-         Jordloven må strammes inn. Bondelaget foreslår at det bare skal være mulig å omdisponere matjord dersom tiltaket er kritisk viktig for samfunnet som samferdselstiltak og tekniske infrastrukturtiltak, og ikke kan plasseres på et alternativt areal. Det innebærer at det ikke blir tillatt med omdisponering til bolig, fritidsbolig eller næring som ikke inngår i LNFR-formålet. En slik lovendring vil også forhindre opsjonsavtaler om nedbygging av matjord.
Norges Bondelag støtter forøvrig Landbruksdirektoratet sin vurdering av at opsjonsavtaler på nedbygging av matjord er omfattet av konsesjonsplikten. Vi konstaterer at de ikke blir behandlet i henhold til dette.
 

-        Nasjonale førende dokumenter må bli tydeligere på at å ivareta matjord er av nasjonal betydning. Dette må i større grad gjenspeiles når dokumentene «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» og «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig – areal – og transportplanlegging» skal revideres i kommende Stortingsperiode. Tydeligere føringer vil bidra til at fylkesmannens mulighetsrom og praktisering av sin funksjon som innsigelsesmyndighet blir bedre sikret.
 

-        Føringer og praksis i fylkenes og kommunenes planarbeid blir mer enhetlige. Det må være krav til enhetlige formuleringer i regionale planer som sikrer jordvernet som nasjonal interesse.
 

Les hele innspillet til oppdateringen av Nasjonal jordvernstrategi (pdf.)