Innntektsfradrag for vedlikehold av fredede bygninger

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget vil utrede inntektsfradrag og momskompensasjon for vedlikehold av fredede bygninger.

Illustrasjonsfoto: Eva I. Ambjørnrud.Da Norges Bondelag nylig møtte Stortingets energi- og miljøkomite i forbindelse med høringa av kulturminnemeldinga (St. melding 35 - Framtid med fotfeste), foreslo organisasjonen at mulighetene for å bruke skatte- og avgiftsystemet aktivt for å støtte eiere av fredede og bevaringsverdige boliger ble utredet.

Inntektsfradrag og momskompensasjon

Bondelaget mener det er på sin plass å utrede innføring av et inntektsfradrag og en kompensasjonsordning for den merverdiavgift som påløper ved vedlikehold av fredede og bevaringsverdige bygninger.

-Vår kulturarv består av et betydelig antall boliger, herunder våningshus på gårdsbruk. Eiernes økonomiske belastning har etter endringene i boligbeskatningen (2005) økt vesentlig. For jordbruket er den økonomiske belastningen en særskilt utfordring som følge av det lave inntektsnivået i næringa, understreker Bondelaget.

2.300 fredede bygninger i landbruket

Finansdepartementet har regnet ut at det er om lag 400 fredede våningshus i jordbruket. Eiere av slike boliger får ikke  fradrag for skatt eller merverdiavgift for påløpte vedlikeholdskostnader med mindre hele eller deler av boligen benyttes i næringsvirksomhet.

Ifølge Riksantikvaren finnes det om lag 5.700 fredede bygninger i Norge. Det er anslått at om lag 40 prosent av de fredede bygningene er en del av en landbrukseiendom.

Staten må dekke arkeologiske arbeider

Ifølge Riksantikvaren er det registrert over 250.000 arkeologiske kulturminner i Norge. I tillegg finnes det et stort antalll uregistrerte kulturminner. De fleste av disse er i privat eie,og det er grunneierens ansvar for at kulturminnene bevares for ettertiden. Mange kulturminner befinner seg på arealer for det dyrkes mat.

Kulturminneloven sier på sin side at den som ønskerå sette i verk tiltak som berører automatisk fedede kulturminner må bære utgiftene til særskilt gransking. Bestemmelsene åpner imidlertid for at staten kan dekke utgiftene, helt eller delvis, dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaver.

-Staten må dekke utgifter til arkeologiske arbeider så lenge formålet med tiltaket er matproduksjon og nødvendige bygninger i produksjon, mener Bondelaget.

Her leser du hva Norges Bondelag mener om kulturminnemeldinga (høringsbrevet i pdf)

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere