Innntektsfradrag for vedlikehold av fredede bygninger

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget vil utrede inntektsfradrag og momskompensasjon for vedlikehold av fredede bygninger.

Illustrasjonsfoto: Eva I. Ambjørnrud.Da Norges Bondelag nylig møtte Stortingets energi- og miljøkomite i forbindelse med høringa av kulturminnemeldinga (St. melding 35 - Framtid med fotfeste), foreslo organisasjonen at mulighetene for å bruke skatte- og avgiftsystemet aktivt for å støtte eiere av fredede og bevaringsverdige boliger ble utredet.

Inntektsfradrag og momskompensasjon

Bondelaget mener det er på sin plass å utrede innføring av et inntektsfradrag og en kompensasjonsordning for den merverdiavgift som påløper ved vedlikehold av fredede og bevaringsverdige bygninger.

-Vår kulturarv består av et betydelig antall boliger, herunder våningshus på gårdsbruk. Eiernes økonomiske belastning har etter endringene i boligbeskatningen (2005) økt vesentlig. For jordbruket er den økonomiske belastningen en særskilt utfordring som følge av det lave inntektsnivået i næringa, understreker Bondelaget.

2.300 fredede bygninger i landbruket

Finansdepartementet har regnet ut at det er om lag 400 fredede våningshus i jordbruket. Eiere av slike boliger får ikke  fradrag for skatt eller merverdiavgift for påløpte vedlikeholdskostnader med mindre hele eller deler av boligen benyttes i næringsvirksomhet.

Ifølge Riksantikvaren finnes det om lag 5.700 fredede bygninger i Norge. Det er anslått at om lag 40 prosent av de fredede bygningene er en del av en landbrukseiendom.

Staten må dekke arkeologiske arbeider

Ifølge Riksantikvaren er det registrert over 250.000 arkeologiske kulturminner i Norge. I tillegg finnes det et stort antalll uregistrerte kulturminner. De fleste av disse er i privat eie,og det er grunneierens ansvar for at kulturminnene bevares for ettertiden. Mange kulturminner befinner seg på arealer for det dyrkes mat.

Kulturminneloven sier på sin side at den som ønskerå sette i verk tiltak som berører automatisk fedede kulturminner må bære utgiftene til særskilt gransking. Bestemmelsene åpner imidlertid for at staten kan dekke utgiftene, helt eller delvis, dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaver.

-Staten må dekke utgifter til arkeologiske arbeider så lenge formålet med tiltaket er matproduksjon og nødvendige bygninger i produksjon, mener Bondelaget.

Her leser du hva Norges Bondelag mener om kulturminnemeldinga (høringsbrevet i pdf)

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere