Ingen uravstemning i år

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Interne drøftinger i forhandlingsutvalget er i gang. Det blir ingen uravsteming i år har styret i Norges Bondelag vedtatt.

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag har i dag startet opp med de interne drøftinger om jordbruket ønsker å gå videre i forhandlinger med staten etter at deres tilbud ble lagt frem i går.

- Vi har nå fått lest dokumentet grundig og mener fortsatt dette er et bedre utgangspunkt enn i fjor, sier forhandlingsleder for jordbruket Nils T. Bjørke.

Etter interne drøftinger i Norges Bondelag vil man ta en beslutning sammen med forhandlingsutvalget i Norsk Bonde– og Småbrukarlag om det er grunnlag for å gå inn i forhandlinger med staten. Disse skal være avsluttet 16. mai.

Ikke uravstemning

Representantskapet i Norges Bondelag har gitt forhandlingsutvalget klart mandat inn i arbeidet med oppgjøret. Anbefalingene blir gitt gjennom en grundig prosess i hele organisasjonen med høringer i alle lokallag.

 

Det ble vedtatt i styret i Norges Bondelag 15.04 om å ikke gjennomføre uravstemning i år.Bakgrunnen for vedtaket er at en uravstemning gir ledelsen en vanskelig plattform i forhandlinger og eventuelle aksjoner.

 

Fakta om uravstemming i Norges Bondelag:

I Norges Bondelags lover § 24. avstemninger heter det:

 

a) Styret i Norges Bondelag kan gjøre vedtak om at det skal holdes skriftlig avstemming

blant medlemmene. Styret bestemmer om slike avstemminger skal være rådgivende eller

bindene, og styret kan gi nærmere regler om begrensingen av stemmeretten i spesielle

saker. Ved skriftlig medlemsavstemminger skal spørsmålene være slik formet at det klart

kan svares ja eller nei. Alle andre svar skal vrakes.

 

b) Styret kan gjøre vedtak om at spesielle saker skal sendes ut til avstemming blant nærmere

angitte tillitsvalgte eller for anledningen valgte tillitsvalgte.

 

c) De lokale avstemmingsresultater må ingen andre enn styret i Norges Bondelag få melding

om. Styret avgjør om sluttresultatet skal offentliggjøres eller ikke.

 

Uravstemning er ikke direkte omtalt i hovedavtalen for jordbruket (1992), bare at en inngått avtale skal anbefales. Etter 1991 har det vært kutyme at hvis organisasjonene (én eller begge)

ønsker å sende avtalen på uravstemning som en del av sin godkjenningsprosedyre, skal dette varsles ved oppstart av forhandlingene.

 

Siste gang bondelaget sendte forhandlingsresultatet ut på uravstemning hos medlemmene etter

inngått avtale var i 2008. Resultatet var anbefalt av forhandlingsutvalget, og denne

anbefalingen fulgte 82,5 % av medlemmene. 41.6 % av medlemmene deltok i avstemningen.

 

 

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere