Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt å åpne for lisensfelling av tre ulveflokker i ulvesonen kommende vinter. Flokkene Mangen og Letjenna er helnorske, mens flokken Rømskog regnes som et grenserevir med potensielt tilhold i både Norge og Sverige.

Med utgangspunkt i de siste offisielle registreringene av flokker i Norge, uten å ta høyde for en eventuell vekst i løpet av våren og sommeren, vil vedtaket føre bestanden i Norge ned til 5,5 flokker. Stortingets bestandsmål er 4-6 flokker.

- Dette vil i teorien gi en bestand, etter jakt, som er i det øvre sjikt av bestandsmålet. Vitenskapelige beregninger gjort på oppdrag norske og svenske myndigheter viser at den norske ulvebestanden har hatt en vekst før jakt på i underkant av 40 prosent pr år i gjennomsnitt de siste fem årene. Dersom denne utviklingen fortsetter vil vi ende opp med en større bestand etter jakt enn det Stortinget tillater. Vi mener derfor det bør tas ytterligere en flokk, sier styremedlem og talsperson for rovviltsaker i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng.

Norges Bondelag vil påklage rovviltnemndenes vedtak. Det har også andre organisasjoner sagt at de vil gjøre. Derfor vil dette spørsmålet nok en gang avgjøres av regjeringen ved Klima- og miljødepartementet.

Også grenseulver må forvaltes

I og med at den ene flokken som er vedtatt tatt ut er en grenseflokk ba rovviltnemdene svenske myndigheter om en uttalelse i saken. Naturvårdsverket mener et slikt uttak vil være «uheldig» fordi den svenske bestanden ligger nært nabolandets minstemål på 300 ulver. 

Ved forrige registreringssesong ble ikke Rømskog-flokken registrert i Sverige i det hele tatt.

- En grenseulv har like stort skadepotensiale som en helnorsk ulv, og det er ingen grunn til at grenseulvene skal fredes fra forvaltning. Stortinget har satt et mål for hvor ulvebestanden på norsk side skal være, og her inngår også grenseulvene. I tillegg er dette en flokk som i all hovedsak har sitt tilhold i Norge. Her ser jeg ingen grunn til å legge stor vekt på svenskenes uttalelse når dette nå blir behandlet av regjeringen, sier Aas-Eng.