To ganger har sauebonden Ole Krokann vunnet saken mot staten om erstatning for dyr tapt til rovdyr. Først i Tingretten, siden i Lagmannsretten.

Dette sa Lagmannsretten

Frostating lagmannsrett sa i sin konklusjon at: "Det ble ikke foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av årsaksfaktorer som kunne forklare Krokanns tap, eventuelt kunne elimineres som lite sannsynlige. Bevisførselen har vist at det ikke er noen holdepunkter for at det forelå noe ekstraordinært forhold som kunne forklare et såpass stort tap utover normaltapet."

Ber staten om IKKE å anke

Nå ber Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at staten IKKE anker saken til Høyesterett. I et brev til Miljøverndepartementet skriver de tre organisasjonene at "En anke til Høyesterett vil bidra til å øke konfliktnivået i en sak av stor betydning for svært mange småfeholdere i områder med rovviltskader."

Lovfestet rett til full erstatning

- Den lovfestede retten til full erstatning for tap av beitedyr til rovvilt er et viktig, konfliktdempende tiltak i rovviltpolitikken, skriver de tre organisasjonene. Samtidig blir det vist ttil at beitenæringa over flere år har påpekt at forvaltningens praktisering av erstatningsforskriften har medført at retten til full erstatning for rovvilttap ikke blir oppfylt for de beitedyrene som ikke lar seg gjenfinne i utmarka.

Staten må innrette seg etter avklaringen

-Forvaltningen har i sin praksis ikke fulgt de forutsetninger og retningslinjer for skjønnet som følger av erstatningsforskriften, skriver organisasjonene i brevet der de ber staten innrette seg etter den rettslige avklaringen i sin praktisering av erstatningsreglene.

Les også:

Ole Krokann vant sak om rovdyrerstatning

Politikere enige om å se på rovdyrforliket

Bondelagets fagside rovdyr