India og USA samde i WTO

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Det betyr at det kan bli nye bevegelsar i dei fastlåste WTO-forhandlingane.

India og USA har funne ei løysing på striden rundt støtte til matsikkerheitsprogram i WTO. Dermed kan det bli nye bevegelsar i dei fastlåste WTO-forhandlingane. Sidan i sommar har forhandlingane stått i ro i påvente av at det skulle bli ei semje om dette temaet.

Ville ikkje underteikne

Det vart sett på som eit gjennombrot då WTO-medlemmene i desember i fjor vart samde om ei miniavtale på WTOs ministermøte på Bali. Som ein del av pakken vart ein samde om tiltak for å få handelen til å flyte lettare over grensene, såkalla handelsforenkling. Då avtala skulle bli formelt vedtatt sist sommar ville ikkje India underteikne avtala før ein var komne lenger på ein annan del av avtala som omhandla reglar om støtte til matsikkerheitsprogram for utviklingsland. India har allereie innført program som gjer det mogleg å kjøpe opp matvarer for matsikkerheitslager til over marknadspris. Men ein er enno ikkje samde om eit permanent regelverk for denne typen tiltak. India meinte ein måtte få på plass eit slikt regelverk før dei kunne signere avtala om handelsforenkling.

Fredsklausul til avtale er inngått

Indias handelsministerIndia har no gått med på å skrive under avtala om handelsforenkling mot at ein har klargjort regelverk for ein fredsklausul som sikrar at medlemsland ikkje går til sak mot India og andre land som har innført denne typen program. Ifølgje avtala skal arbeidet med å finne ei permanent løysing for denne typen støtte intensiverast.

USAs handelsrepresentant Michael Froman kallar dette eit gjennombrot som vil få WTO-forhandlingane på skinner igjen. Etter planen skulle medlemslanda i løpet av året ha klart eit arbeidsprogram for dei vidare forhandlingane. Men dette arbeidet stoppa opp då avtala om handelsforenkling ikkje vart vedteken som planlagt sist sommar.

WTOs generaldirektør Roberto Azevedo er glad for India-USA-avtala: - Dette gjennombrotet representerer eit viktig steg i arbeidet med å få Bali-pakken og det multilaterale handelssystemet tilbake på skinner. Avtala mellom India og USA må godkjennast av alle WTO-medlemmene før den blir gjeldande.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere