Et velfungerende tollvern er et verdivalg for å nå regjeringens mål om økt norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten. Tollvernet er videre en forutsetning for å opprettholde matindustri og annen verdiskaping i fastlands-Norge. Landbruket inkludert den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien, er en av de største næringene i Norge. Den sysselsetter omkring 100 000 personer og har samlet en produksjonsverdi på 150 milliarder kroner. Importen av landbruksvarer har mer enn doblet seg siden 2000, og utgjør nå om lag 40 milliarder kroner per år.

Lederkonferansen til Norges Bondelag er godt fornøyd med at regjeringen fra 2013 skal utnytte handlingsrommet i tollvernet som ligger i gjeldende WTO-avtale for storfe, lam og faste oster. Dette er nødvendig for produksjon og avsetning av viktige landbruksprodukter, og vil bidra til å sikre næringsliv, matvareberedskap og kulturlandskap i distrikts-Norge. Omlegging av tollvernet til prosenttoll for disse produktene viser handlekraft fra Regjeringen. Den har evne og vilje til å prioritere nødvendig tiltak for å nå målene i landbruks- og matmeldinga, og gir et viktig signal for landbruksnæringas muligheter framover. Til vårens jordbruksforhandlinger forventer lederkonferansen til Norges Bondelag at Regjeringen viser tilsvarende handlekraft gjennom styrkede inntektsmuligheter for å nå produksjonsmålet.

Flere saker om importvern: