- Ikkje del jord og skog

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Ein gard treng både innmark og utmark. Det vil vere uheldig å oppheve konsesjonsplikten på skog, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Statsminister Erna Solberg varsla like før jul at regjeringa har innsett at dei ikkje har fleirtal for å fjerne konsesjonsloven, men at dei heller går inn for å gjere endringar i loven. Samtidig ligg priskontrollen til behandling i Næringskomiteen på Stortinget.

- Eg er glad for at regjeringa har tatt til fornuft og forstår at dei ikkje kan fjerne konsesjonsloven, men det er også viktig at loven ikkje blir uthult. Det vil skje dersom vi skil lovgivinga for omsetting og eigarskap av jord og skog, seier Per Skorge, og viser til utspel frå Norskog, der dei tar til orde for å unnta skogeigedom frå konsesjonsloven.

Oppstykka eigedommar dårleg for verdiskapinga

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

- Eit slikt skilje vil leggje til rette for å stykke opp eigedommane og redusere det lokale eigarskapet og den lokale verdiskapinga. Det vil lett bli slik at eigedommane blir delt opp ved sal for å ta ut ein høgast mogleg pris. Skilje av eigarskap av jord og skog vil hindre ein effektiv sambruk av ressursane i inn- og utmark. Svært ofte er det dei samla ressursane som gir grunnlag for arbeidsplassar og busetting, seier Skorge.

- Det er også slik at lokalbefolkninga i mindre grad vil få tilgang til jakt- og fiske, slik erfaringa er i til dømes Skottland. På sikt vil ein slik politikk gje eigarskap på få hender. Norges Bondelag ønskjer å ha skog- og jordeigarar som driv eigedommen sin sjølv, seier Per Skorge. – Det er også den beste garantien for framtidig verdiskaping og inntektsgrunnlag for garden og busetting i distrikta.

Seier nei til å spegelvende lova

Skogeierforbundet foreslår på si side å behalde konsesjonsloven, men å spegelvende lova. I  dag er det slik at alt kjøp av landbrukseigedom i utgangspunktet krev konsesjon, med eksplisitte unntak. Skogeierforbundet meiner at det bør gjerast motsett, slik at det i utgangspunktet ikkje krevjast konsesjon, med unntak for eigedommar over ein viss størrelse.

- Ei slik endring vart vurdert i 2004 av både Landbruks- og matdepartementet og Justisdepartementet. Dei konkluderte beggemed at dette ville gje eit komplisert regelverk og tilrådde ikkje ei slik løysing. Skogeierforbundet sitt forslag vil også svekke moglegheitene for å styre arealbruken til beste for verdiskaping i distrikta, avsluttar Per Skorge.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere