I retten om erstatningspraksis for tap til rovdyr

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Stiller myndighetene for strenge krav til dokumentasjon for husdyr som er tatt av rovdyr?

Illustrasjonsfoto: Jostein Hunstad.Svaret blir søkt i Sør-Trøndelag tingrett der sauebonden Ola Krokann er "pilot" i en sak der Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er partshjelpere og saken opprinnelig er reist av Norsk Sau og Geit. Saken ble først reist som gruppesøksmål, men dette ble avvist av tingretten.

Krav på full erstatning

I naturmangfoldloven går det fram at dyreeier har krav på full erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadd av rovvilt. Miljøverndepartementet utarbeidet i 1999 en egen forskrift med krav til dokumentasjon og sansynliggjøring av tapt til rovdyr.

Vanskelig å dokumentere tap til rovdyr

- I de tilfellene der dyreier greier å dokumentere rovdyrtap, går erstatningsutbetalinga greit. Problemet er at det ofte er svært vanskelig å dokumentere rovdyrtap. Det skyldes for eksempel store beiteområder, at rovdyra skjuler byttet og at eventuelle levninger forsvinner raskt. Sjøl om dyreeier skulle finne igjen dyra, er det mange ganger så lite igjen at det ikke er mulig å slå fast dødsårsaken, het det i saksframlegget da styret i Norges Bondelag sa ja til å være rettshjelpere.

Skjerpet kravet

I 2008 skjerpet Direktoratet for Nauturforvaltning (DN) kravet til utbetaling i et brev til fylkesmennene. I brevet ble det understreket at ved vurdering av erstatning for ikke-dokumeterte tap, skulle legges vekt på om det er dokumenterte tap i området.

Bonden må dekke tapet sjøl

-Kravet DN stiller, gjør at etter at fylkesmannen har trukket fra normaltapet og betalt ut erstatning for dyr som er dokumentert tatt av rovdyr og de dyra de mener trolig er tatt av rovdyr, ja så sitter dyreeier igjen med et tap som vanskelig kan forklares på annen måte enn rovdyr - men, som han eller hun må dekke sjøl, mener Bondelaget.

Staten har bevisbyrden

Norges Bondelag mener dyreeier skal ha erstatning for alt tap utover normaltapet i besetningen, og at det er staten som sjal ha bevisbyrden for at tapet har andre årsaker. - Slik staten praktiserer regelverket i dag med urealistiske dokumentasjonskrav, blir det i realiteten dyreeier som tar store deler av kostnadene med rovdyrskader, het det i saken til Bondelagsstyret.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere