Illustrasjonsfoto: Jostein Hunstad.Svaret blir søkt i Sør-Trøndelag tingrett der sauebonden Ola Krokann er "pilot" i en sak der Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er partshjelpere og saken opprinnelig er reist av Norsk Sau og Geit. Saken ble først reist som gruppesøksmål, men dette ble avvist av tingretten.

Krav på full erstatning

I naturmangfoldloven går det fram at dyreeier har krav på full erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadd av rovvilt. Miljøverndepartementet utarbeidet i 1999 en egen forskrift med krav til dokumentasjon og sansynliggjøring av tapt til rovdyr.

Vanskelig å dokumentere tap til rovdyr

- I de tilfellene der dyreier greier å dokumentere rovdyrtap, går erstatningsutbetalinga greit. Problemet er at det ofte er svært vanskelig å dokumentere rovdyrtap. Det skyldes for eksempel store beiteområder, at rovdyra skjuler byttet og at eventuelle levninger forsvinner raskt. Sjøl om dyreeier skulle finne igjen dyra, er det mange ganger så lite igjen at det ikke er mulig å slå fast dødsårsaken, het det i saksframlegget da styret i Norges Bondelag sa ja til å være rettshjelpere.

Skjerpet kravet

I 2008 skjerpet Direktoratet for Nauturforvaltning (DN) kravet til utbetaling i et brev til fylkesmennene. I brevet ble det understreket at ved vurdering av erstatning for ikke-dokumeterte tap, skulle legges vekt på om det er dokumenterte tap i området.

Bonden må dekke tapet sjøl

-Kravet DN stiller, gjør at etter at fylkesmannen har trukket fra normaltapet og betalt ut erstatning for dyr som er dokumentert tatt av rovdyr og de dyra de mener trolig er tatt av rovdyr, ja så sitter dyreeier igjen med et tap som vanskelig kan forklares på annen måte enn rovdyr - men, som han eller hun må dekke sjøl, mener Bondelaget.

Staten har bevisbyrden

Norges Bondelag mener dyreeier skal ha erstatning for alt tap utover normaltapet i besetningen, og at det er staten som sjal ha bevisbyrden for at tapet har andre årsaker. - Slik staten praktiserer regelverket i dag med urealistiske dokumentasjonskrav, blir det i realiteten dyreeier som tar store deler av kostnadene med rovdyrskader, het det i saken til Bondelagsstyret.