Hvorfor øker inntektsrammen i årets jordbruksoppgjør?

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Ku på beite på Kjerringøy

Inntektsrammen i jordbrukets krav preges av et høyere kostnadsnivå og lite rom for inntekter i markedet.

Fakta om inntektsrammen i jordbrukets krav 2018:
- Rammen for kravet er 1830 millioner kroner.
- Kostnadsdekning utgjør 1415 millioner kroner.
- Økte målpriser utgjør 198 millioner kroner og budsjettoverføringer 1462 millioner kroner.
- Jordbruksfradraget og frie midler utgjør 170 millioner.
- Kravet vil gi en inntektsøkning på 25300 kroner per årsverk.

Inntektsrammen i jordbruksoppgjøret skal gi grunnlag for inntektsvekst og dekke forventet kostnadsvekst. De varierer derfor fra år til år fordi blant annet kostnadsutviklingen varierer. I tillegg varierer også mulighetene for at bonden kan få større inntekter i markedet gjennom økt pris og/eller økt produksjon.

Inntektsrammen må også ta høyde for gjeldende inntektsambisjoner for jordbruket. Stortinget vedtok i 2017 mål om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Dette innebærer et høyere ambisjonsnivå for inntektsutviklingen i næringa enn tidligere. Kravet og tilbudet må også ta hensyn til markedssituasjonen og produktivitetsvekst. 
 


Stor kostnadsøkning og små markedsmuligheter preger årets jordbruksoppgjør

I årets jordbruksoppgjør må partene legge til grunn en langt større kostnadsvekst enn i 2017 og 2016. Basert på SSBs anslag for utvikling i norsk økonomi forventes en renteøkning. Når man i tillegg tar hensyn til prisstigningen vil bøndene få vesentlig større realrentekostnader i 2019. Dette må dekkes inn over jordbruksoppgjørets inntektsramme.

Utvikling, realrentekostnader i jordbruket

Jordbruket tar hensyn til markedssituasjonen og legger i år til grunn en beskjeden økning i inntekter fra markedet sammenlignet med 2017 og 2016. I kravet for 2018 legges det til grunn at en svak vekst i volum og pris på produkter uten målpris. I tillegg legger jordbruket til grunn 100 millioner i økte inntektsmuligheter på grunn av forventning om noe bedre markedsbalanse på lam/sau og svin. Dette forutsetter at jordbruket gis anledning til å iverksette flere tiltak for å regulere produksjonen.
 

I jordbrukets krav er det lagt til grunn at jordbruket skal ha en kronemessig lik inntektsutvikling som resten av samfunnet, for å redusere inntektsgapet mot andre grupper i tråd med Stortingets vedtak. En prosentmessig lik inntektsutvikling ville ikke gitt redusert inntektsgap. Basert på inntektsprognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tilsvarer dette en vekst på 19 300 kr per årsverk. I tillegg krever jordbruket et redusert inntektsgap mot andre grupper tilsvarende 6000 kroner per årsverk. Dette er lavere enn tidligere år, og må sees i sammenheng med markedssituasjonen og begrensede muligheter for å ta ut økte priser i markedet. I årets krav har jordbruket lagt til grunn en produktivitetsvekst på 2 prosent basert på Budsjettnemnda for jordbrukets anslag for nedgang i arbeidsforbruket.

Jordbrukets krav om tetting av inntektsgap mot andre grupper.

 

Inntektsutviklingen i jordbruket

Stortinget har vedtatt at inntektsutviklingen i jordbruket skal sammenlignes med "andre grupper i samfunnet". Selv om en normaliserer avlingene, viser tallmaterialet fra Budsjettnemnda til dels store svingninger fra år til år. I en sammenligning av inntektsutviklingen med andre samfunnsgrupper, bør inntektsutviklingen studeres over noen år.

Inntektsutviklingen 2012-2018, jordbruket og andre grupper i samfunnet

Figuren viser at fra 2012 til 2018 er inntektsveksten i totalkalkylens normaliserte regnskaper inkludert effekt av jordbruksfradraget noe lavere enn for andre grupper i samfunnet. I perioden 2013 til 2016 er inntektsveksten i jordbruket sterkere enn for gjennomsnittslønnsmottakeren, men inntektsnedgang i 2017 og forventing om ytterligere nedgang i 2018 gjør at bønder i perioden forventes å få om lag 18.000 kr/årsverk svakere vekst enn andre grupper i samfunnet. I 6-års perioden er arbeidsforbruket i jordbruket redusert med 6.000 årsverk til 43.200 årsverk i 2018. Av inntektsveksten på 65.100 kr/årsverk står arbeidsproduktiviteten for 43.300 kr/årsverk. Dette tilsvarer 2/3 deler av inntektsveksten.

Relaterte filer

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere