Hvor vil Høyre med landbruket?

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Leder Nils T. Bjørke frykter Høyres politikk vil gi en dramatisk reduksjon i lønnsomheten, særlig for små og mellomstore bruk og landbruk i distriktene.

Nils T. Bjørke, leder i Bondelaget, svarer Svein Flåtten (H) etter stortingsrepresentantens innlegg i Bondebladet 13.12.12:

I november 2012 la Norges Bondelag fram rapporten ”Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk. Rapporten viste dramatisk reduksjon i lønnsomheten, særlig for små og mellomstore bruk og landbruk i distriktene. Total norsk landbruksproduksjon vil kunne gå ned. I debatten etterpå har Høyres Svein Flåtten forsøkt å svekke konklusjonen i rapporten. Han mener Bondelaget tolker Høyres politikk feil. Det hevdes at bare Høyre egentlig vet hvordan politikken kan tolkes – vi andre bør pent få oss fortalt hva som er politikkens reelle innhold.

Det er Stortingsvalg den 9. september 2013. For våre medlemmer og alle andre som er opptatt av framtidig norsk matproduksjon, matsikkerhet, arbeidsplasser i distriktene, levende bygder og hvordan Norge skal se ut, er det bra å vite hva partiene står for. Norges Bondelag vil derfor analysere hva slags landbrukspolitikk de ulike partiene legger opp til etter valget. Bondelaget er partipolitisk nøytrale, men har tydelige meninger om landbrukspolitikken partiene har.

Norges Bondelag støttet hovedmålet landbruks- og matmeldinga ”Velkommen til bords” om økt norsk matproduksjon i takt med øktende folketall. Vi var imidlertid så misfornøyd med oppfølginga og tiltak fra den rød-grønne regjeringa at det ble brudd i jordbruksforhandlingene 2012, for første gang på 12 år.

Høyre har lagt fram flere dokumenter som handler om landbrukspolitikk siste året. Norges Bondelag har lest alle, fordi innholdet kanfå betydning for landbrukspolitikken framover. Som en seriøs næringsorganisasjon har vi også regnet på utslagene av hva forslagene betyr. Det hadde vi trodd også Høyre ville gjøre. Vi er svært urolige for resultatene. Det er viktig at Høyre sjøl, utøvere i næringa og andre blir gjort tydelig oppmerksom på virkningen av foreslåtte politikk.

Det er alltid knyttet usikkerhet til beregninger, og faktorer kan trekke opp eller ned. Men bærebjelkene i den norske landbruksmodellen utfordres etter tur i Høyres forslag. Konkret er det

  • nedbygging av importvern
  • svekking av samvirkebasert omsetning og markedsbalansering
  • redusere jordbruksforhandlingenes rolle
  • fjerning av konsesjonsregelverket for svin og fjørfe
  • færre virkemidler for å sikre distriktsjordbruket

Høyre foreslår for 2013 å kutte overføringene med om lag 10 %, og Flåtten sier at Høyre vil ha skrittvis og forutsigbare endringer. Det er vanskelig å se at et kutt på 10% er i overensstemmelse med Flåttens utsagn.

Etter en god dialog med Høyre kan vi ikke se at det er noen feil i våre regnestykker. Vi er imidlertid enige med Høyre om at det på flere områder er mulig å legge inn ulike forutsetninger. Våre konklusjoner står dermed fast. Det forslaget som Høyre til nå har lagt fram, vil åpenbart svekke norsk matproduksjon. Vi håper at Høyre i sitt endelige partiprogram som skal vedtas til våren, blir med på å styrke også denne viktige delen av næringslivet. Norsk mat på norske ressurser er et verdivalg.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere