Nå sendes studie- og høringsmateriell ut til alle lokallagene. I tillegg byr vi på videoer med introduksjon til enkelte av teamene. Studie- og høringsarbeidet i lokallagene i forkant av jordbruksforhandlingene er viktig for å bygge kunnskap, skape debatt og for å få innspill til forhandlingsutvalget fra grasrota i organisasjonen.

– Dette er det viktigste grunnlaget inn i forhandligene. I praksis betyr dette at vi kan si at vi vet, ikke bare tro, hva grasrota mener. Det er en styrke for organisasjonen og for forhandlingsutvalget vårt, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård.

Lokallaga oppfordres til å samles, fysisk eller digitalt, for å gå gjennom studieheftet.

Det er også spørsmål om aksjonsberedskap. Det vil si, hva lokallaga mener organisasjonen skal gjøre hvis det ikke blir enighet i jordbruksforhandlingene. Her ønsker vi både kreative innspill og en pekepinn på hvordan vi best kan markere et brudd.

For å få fram synspunktene på en kortfattet måte har vi laget spørsmål med svaralternativer som lokallaga må ta stilling til. Studieheftet og spørsmålene er ikke uttømmende, så benytt gjerne anledningen til å gi tilbakemeldinger på andre temaer dere mener er viktige. Dette vil også være av stor verdi når fylkeslaget skal samordne alle innspillene fra lokallagene.

Dere velger selv hvor mange av spørsmålene i heftet dere besvarer, men vi oppfordrer dere til å svare på så mange som mulig, og understreker at alle innspill blir lest!

Tips og mer informasjon

  • Dersom dere ønsker flere opplæringshefter enn dere har fått tilsendt er det mulig å bestille dette i bondelagets nettbutikk, eller dere kan skrive det ut fra nettsida.
  • Som vanlig anbefaler vi å gå gjennom studieheftet som en studiering – det er både sosialt og nyttig, og gjør at flere kan være med å gi innspill til svarene som lokallaget sender inn. Om studieringen kan gjennomføres fysisk eller digitalt avhenger av smittesituasjonen og rådene som gis lokalt hos dere. På lokallagssidene på bondelaget.no finner dere tips og retningslinjer for møter og arrangementer i lokallagsregi.
  • Bakerst i studieheftet finner dere informasjon om hvordan dere kan registrere studieringen hos Studieforbundet Natur og miljø og få tilskudd til lokallaget (registreringen av studiearbeid har nå blitt enklere enn tidligere).
  • Svar på spørsmålene og kommentarer legges inn i svarskjema i Questback (elektronisk svarskjema) når studieringen er ferdig.
  • Leder i lokallaget mottar en epost med link til Questback. Den kan videresendes til han/hun som skal legge inn svar fra lokallaget. Hvis du ikke har mottatt eposten eller har spørsmål til Questback kan dere sende en epost til elise.larsen@bondelaget.no.
  • Vi anbefaler at dere noterer ned svarene på spørsmålene og legger dem inn samlet i Questback til slutt. Det er ikke mulig å lagre svarene i Questback og så fylle inn mer senere. Spørsmålene er nummerert likt i studiemateriellet og i Questbackskjemaet.
  • Vi anbefaler at hvert lokallag sender inn høringsinnspill selv om flere lag samarbeider om studiearbeidet. Lokallaget kan også sende egne høringsinnspill per brev eller epost direkte til fylkeslaget.