Høyring om motorferdsel i utmark

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget ønskjer å leggje til rette for næringsverksemd, men vil ha restriksjonar på rekreasjonskøyring i utmarka.

Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag og leder Lars Petter Bartnes under dagens høyring i energi- og miljøkomiteen.

Norges Bondelag deltok i dag i høyring i Stortingets energi- og miljøkomite om endringar i lov om motorferdsel i utmark. Bondelaget la særleg vekt på næringskøyring i sitt fem minutt lange innlegg under høyringa.

Norges Bondelag er skuffa over at regjeringa i lovproposisjon ikkje foreslår endringar som forenklar bruk av motorferdsel i utmark i samband med næring for bønder og andre næringsutøvarar. I dag blir motorferdselloven oppfatta som ein flaskehals for landbrukseigedomar som driv aktivt jordbruk, skogbruk eller naturbasert reiseliv.

- Regelverket må ta omsyn til dei allsidige behova landbruket har når det gjeld bruk av utmarka i samband med næringsverksemd, sa leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes under høyringa, og bad komiteen ta med dette inn i lovrevisjonen.

Restriksjonar på rekreasjonskøyring

Bartnes understreka at dette ikkje betyr at Bondelaget ønskjer frislepp av motorferdsel i utmark.

- Det er framleis nødvendig med ein restriktiv politikk og styring av rekreasjonskøyring i utmarka, sa Bartnes.

Norges Bondelag meiner lokaldemokratiet i kommunane er dei beste til å finne løysingar for å regulere snøscooterkøyring, og støttar derfor regjeringa sitt framlegg om å la kommunane styre dette. Fylkesmannen må ha eit godkjenningsansvar for kommunane sine snøscooterløyper for å sikre at kommunane sine samla scooterløyper ikkje trugar viktige samfunnsinteresser.

Grunneigarrettar

Regjeringa sitt forslag til ny motorferdsellov gir Statens naturoppsyn (SNO) ansvaret for å føre kontroll med at snøscooterkøyringa. Norges Bondelag føresett at SNO får tilført nødvendige ressursar til å føre tilstrekkeleg kontroll. Dersom det ikkje blir gitt auka ressursar til kontroll, fryktar Norges Bondelag at det kan etablere seg ein kultur der snøscooterkøyrarar tar seg til rette og køyrer over andre areal enn langs snøscooterløypene.

Det vil i mange kommunar bli press på enkelte grunneigarar om å tillate snøscooterløyper over eigedomane deira, slik at kommunane kan realisere dei scooterløypene dei ønskjer. Norges Bondelag påpeika overfor komiteen at det er viktig å sikre grunneigarane sine rettar til å motsetje seg løyper over eigedomen sin, allereie i planprosessen.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere