Høyring om jordbruksavtalen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Landbruket treng auka inntektsutvikling og betre fordeling for å nå måla de har sett, sa Bondelagsleiaren til politikarane på Stortinget.

Lars Petter Bartnes framfor Stortinget ved eit tidlegare høve. Næringskomiteen på Stortinget gjennomført onsdag ei høyring om årets jordbruksavtale før denne blir behandla i Stortinget seinare i månaden. Først ute i høyringa var leiar i Norges Bondeag, Lars Petter Bartnes.

- Vi gjekk inn i forhandlingane for å styrke vilkåra for små og mellomstore bruk. Det var tøffe tak, men vi hadde ikkje
hatt ein jordbruksavtale om ikkje vi hadde fått gjennomslag på viktige punkt vi meiner bringer landbruket i riktig retning, sa Lars Petter Bartnes.

- Eg ber komiteen om å merke seg at landbrukspolitikken må bidra til auka inntektsutvikling i landbruket og betre fordeling mellom dei store og dei små og mellomstore brukar, dersom det skal vere samanheng mellom dei måla Stortinget har sett seg for norsk landbruk og den politikken som blir ført, sa Bartnes til Næringskomiteen.

Han viste til at Norges Bondelag gjennom årets jordbruksforhandlingar tatt i bruk særleg to verkemiddel for å få til ei inntektsutjamning, og det er driftstilskotet og tilskot til husdyr.

Åtvara mot endring av distribusjonstilskot

Bartnes var også innom regjeringa sitt forlag om å endre vilkåra for distribusjonstilskotet finansiert innafor prisutjamningsordninga på mjølk.

- Vi ser at regjeringa foreslår eit distribusjonstilskot finansiert innafor prisutjamningsordninga på inn til 100 millionar liter per aktør. I dag er det samla volumet på 100 millionar liter. Det er svært alvorleg om de gjennom denne stortingsbehandlinga opnar for ei grense på 100 millionar liter per aktør. Det vil gje moglegheiter for vertikal integrering for matvarekjedene, det vil svekke landbrukspolitikken innafor mjølkesektoren, og vi er avhengig av robuste ordninger som gjerdar inn mjølkemarknaden, sånn at heile landet er med i mjølkeproduksjonen, sa Lars Petter Bartnes under dagens høyring.

Framleis behov for investeringsmidlar

I årets jordbruksforhandlingar vart Norges Bondelag og staten einige om å flytte fristen for ombygging til lausdriftsfjøs i storfeproduksjon frå 2024 til 2034. Lars Petter Bartnes understreka at det framleis er behov for investeringsmidlar til nye driftsbygningar.

- Endringa av tidsfristen løyser ikkje heile utfordringa. Det er framleis betydelege utfordringar knytta til investeringane, og det er viktig å merke seg at det krevjast tunge investeringar for å sikre framtidig mjølkeproduksjon i heile landet. Investeringsbehovet er ikkje redusert, og det er viktig å målrette investeringstilskot til dei små og mellomstore bruka, sa Lars Petter Bartnes til Næringskomiteen.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere