Høyre og FrP bør følge opp sin egen rovdyrpolitikk

Publisert 18.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Både H og Frp har i opposisjon vært svært kritiske til den rovdyrvennlige politikken Stoltenberg-regjeringen har ført.

Partiene har etterlyst mer effektive uttak av rovdyr i beiteområdene og mer bruk av lokalt skjønn og lokal utøvelse av myndighet. Dette er nedfelt i partienes programmer og argumentasjonen ble aktivt brukt i valgkampen.

Det er derfor svært skuffende at Regjeringserklæringen kun nevner rovdyrforvaltning med en eneste setning: 

”Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene i henhold til rovviltforliket, og søke å redusere konfliktnivået”.

- Dette sier ingenting annet enn at Solbergregjeringen vil videreføre dagens rovviltpolitikk sier Einar Frogner, styremedlem og talsperson for rovvilt i Norges Bondelag.

- Beiteretten er en av våre viktigste grunneierretter og er i dag truet og til dels fjernet som en konsekvens av den kraftige veksten i rovdyrbestandene, sier Frogner.

- Utmarksbeite bidrar til betydelig verdiskaping ved at husdyra spiser gras og urter som ellers måtte bli produsert på dyrkede arealer. Det gjør at norske bønder kan produsere flere sauer og storfe enn de ellers ville gjort og til en kvalitet som er kåres til verdensklasse av norske og utenlandske kokker. Frittgående beiting i utmark hvor dyrene selv velger hvilke planter de vil spise setter sin smak på kjøttet. I tillegg gir det et fantastisk flott beitelandskap med stort biologisk mangfold, understreker han.

Norges Bondelag forutsetter at Solberg-regjeringen vil redusere konflikten mellom rovdyr og beitedyr gjennom økt uttak av skadegjørende rovdyr.

Den nye regjeringen bør jobbe for at rovdyrmyndighetene gjenoppbygger tilliten til lokalbefolkningen, beitebrukere, grunneiere og jegere.

- Vi forventer at regjeringen viser at de vil styrke bruken av utmarksbeite, sier Einar Frogner. 

Med dagens politikk har det vist seg vanskelig å ta ut skadegjøreren. Innen en eventuell fellingstillatelse er gitt, har den gjerne forflyttet seg til et annet område.

- Det betyr at rovviltnemndene må få delegert ansvaret for ekstraordinære uttak av rovvilt før beitesesongen starter, og få mulighet til å gi stående skadefellingstillatelse gjennom hele beitesesongen.

Einar Frogner viser også til at Norges Bondelag sammen med andre organisasjoner på grunneier- og utmarkssiden har hatt møte med Miljøverndepartementet om å forenkle regelverket for lisensjakt på store rovdyr.

- Vi forventer at regjeringen Solberg og ny Klima- og miljøvernminister følger opp dette arbeidet, avslutter Einar Frogner.

Kontaktperson:
Finn Erlend Ødegård
Seniorrådgiver, Næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag
92858495
finn.erlend.odegard@bondelaget.no

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere