Partiene har etterlyst mer effektive uttak av rovdyr i beiteområdene og mer bruk av lokalt skjønn og lokal utøvelse av myndighet. Dette er nedfelt i partienes programmer og argumentasjonen ble aktivt brukt i valgkampen.

Det er derfor svært skuffende at Regjeringserklæringen kun nevner rovdyrforvaltning med en eneste setning: 

”Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene i henhold til rovviltforliket, og søke å redusere konfliktnivået”.

- Dette sier ingenting annet enn at Solbergregjeringen vil videreføre dagens rovviltpolitikk sier Einar Frogner, styremedlem og talsperson for rovvilt i Norges Bondelag.

- Beiteretten er en av våre viktigste grunneierretter og er i dag truet og til dels fjernet som en konsekvens av den kraftige veksten i rovdyrbestandene, sier Frogner.

- Utmarksbeite bidrar til betydelig verdiskaping ved at husdyra spiser gras og urter som ellers måtte bli produsert på dyrkede arealer. Det gjør at norske bønder kan produsere flere sauer og storfe enn de ellers ville gjort og til en kvalitet som er kåres til verdensklasse av norske og utenlandske kokker. Frittgående beiting i utmark hvor dyrene selv velger hvilke planter de vil spise setter sin smak på kjøttet. I tillegg gir det et fantastisk flott beitelandskap med stort biologisk mangfold, understreker han.

Norges Bondelag forutsetter at Solberg-regjeringen vil redusere konflikten mellom rovdyr og beitedyr gjennom økt uttak av skadegjørende rovdyr.

Den nye regjeringen bør jobbe for at rovdyrmyndighetene gjenoppbygger tilliten til lokalbefolkningen, beitebrukere, grunneiere og jegere.

- Vi forventer at regjeringen viser at de vil styrke bruken av utmarksbeite, sier Einar Frogner. 

Med dagens politikk har det vist seg vanskelig å ta ut skadegjøreren. Innen en eventuell fellingstillatelse er gitt, har den gjerne forflyttet seg til et annet område.

- Det betyr at rovviltnemndene må få delegert ansvaret for ekstraordinære uttak av rovvilt før beitesesongen starter, og få mulighet til å gi stående skadefellingstillatelse gjennom hele beitesesongen.

Einar Frogner viser også til at Norges Bondelag sammen med andre organisasjoner på grunneier- og utmarkssiden har hatt møte med Miljøverndepartementet om å forenkle regelverket for lisensjakt på store rovdyr.

- Vi forventer at regjeringen Solberg og ny Klima- og miljøvernminister følger opp dette arbeidet, avslutter Einar Frogner.

Kontaktperson:
Finn Erlend Ødegård
Seniorrådgiver, Næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag
92858495
finn.erlend.odegard@bondelaget.no