Illustrasjonsfoto: Per HillerenDet var Christen Sveaas sitt investeringsselskap AS Kistefos Træsliberi som strandet i Høyesterett i saken knyttet til kjøp av to skogeiendommer i Nordre Land. Oppland-kommunen og fylkeslandbruksstyret nektet investoren konsesjon på å kjøpe et skogområde på 2.300 mål, noe som  medførte at Sveaas gikk til søksmål mot staten for å få kjent vedtaket ugyldig.

Etter å ha tapt i tingretten, ble saken anket til langmannsretten, hvor det i mai fjor var klart at  Sveaas tapte igjen. Dermed ble saken anket videre til øverste instans.

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet , blant annet for å tilgodese landbruksnæringa.

-Høyesteretts avgjørelse styrker bestemmelsene i konsejsonsloven, og mulighetene til naboeiendommer å erverve eiendommer som kan styrke drifta, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, Ole Jacob Helmen som peker på at Høyesterett blant annet viser til at:

"Målet med behandlingen av den enkelte konsesjonssøknad er å tilgodese hensynet til landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Sentralt i konsesjonsvurderingen står derfor konsesjonssøkers formål med ervervet, og om andre kan bruke eiendommen på en mer samfunnsmessig forsvarlig måte."

I høyesteretts vedtak blir det også vist til konsesjonslovens paragraf 9, som blant annet sier at:

"Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:

 1.   om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,

 2.   om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,

3.   om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning ,

4.   om erververen anses skikket til å drive eiendommen ,

5.   om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet."

-Høyesterettsavgjørelse styrker disse bestemmelsene i konsesjonsloven, understreker juridisk fagsjef Ole Jacob Helmen, og viser samtidig til vedtaket i Høyesterett der det heter det:

”Også departementet fremhevet den økte viktighet som konsesjonsordningen ville få når forkjøpsretten bortfalt. I Ot.prp. nr. 33 (2000-2001) side 38 fremhever departementet at forslaget om å oppheve forkjøpsretten ikke er begrunnet i et ønske om å redusere muligheten for å innvirke på bruksstrukturen gjennom juridiske virkemidler, slik at hensynet til en best mulig bruksstruktur fortsatt må veie tungt når virkemidlene konsesjonsnektelse og konsesjon på vilkår ble vurdert. Det ble også vist til at et flertall i næringskomiteen i Innst. S. nr. 167 (1999-2000) hadde forutsatt at en opphevelse av forkjøpsretten måtte medføre en styrking av muligheten til å avslå konsesjon."

Det var i 2006 at AS Kistefos Træsliberi  inngikk  avtale med Nils Kristian Blom om kjøp av to eiendommer i Nordre Land kommune for 1,8 millioner kroner. Det totale arealet for begge teiger er 2 136 dekar. De to teigene grenser ikke mot eiendommer som Kistefos eier fra før.

Bondelagets temasider om jus og skatt og konsesjon

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Dommen fra Høyesterett