Illustrasjonsfoto: Randi Undseth.- Dette resultatet betyr at det i praksis er umulig med husdyrhold innenfor ulvesonen - uansett hva politikerne har sagt. Bøndene er kort og godt satt sjakk-matt, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, advokat. Ole Jacob Helmen.

Det var i juni 2010 at Eli Dørum og Kåre Kleiva tok ut stevning mot staten med krav om erstatning for rovdyrtapet sommeren 2007. Noen slik erstatning fikk de ikke, med henvisning til forskriften som stiller krav om at den enkelte sauebonde må handle aktsomt og gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap av sau.

Dørum og Kleiva mener de har krav på erstatning. Etter deres vurdering hadde de ikke andre alternativ enn å ha sauen på det aktuelle utmarksbeitet. De hadde omfattende tilsyn og vakthold, og handlet etter deres mening ikke uaktsomt da de slapp dyra på beite.

I februar (2011) fant Sør-Østerdal tingrett Direktoratets(Direktoratet for naturforvaltning) vedtak om avslag på erstatning ugyldig - seinere ble Staten ved Miljøverndepartementet frifunnet i Eidsivating lagmannsrett.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit har vært partshjelpere for Dørum og Kleiva. 

 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit er partshjelpere for Dørum og Kleiva.