Illustrasjonsfoto: Marthe HaugdalArbeidstilsynet har foreslått en ny administrativ norm for ammoniakk. Administrative normer er retningsgivende for hva man kan utsettes for i arbeidsatmosfæren. En administrativ norm er en anbefalt maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker over en viss periode. Den administrative normen er som regel beregnet for gjennomsnittskonsentransjonen i en 8-timersperiode. Arbeidstilsynet mener normen skal være 15 ppm ppm = parts per million), mens Norges Bondelag holder fast ved at normen skal være 20 ppm - eller tilsvarende normen i EU.

Kan føre til økt avvikling

-Næringen ønsker å drive lovlig, og et regelverk som virker uoppnåelig kan desverre virke mot sin hensikt, skriver Bondelaget i et brev til Arbeidstilsynet. - Det er betydelig fare for at en norm for ammoniakk på 15 ppm ikke vil øke fornyingstakten, men føre til økt avvikling, heter det.

Arbeider for å redusere eksponeringen for ammoniakk

Norges Bondelag understreker samtidig at landbruket arbeider for å redusere eksponeringen for ammoniakk, både av hensyn til mennesker, dyr og økonomi. - Dagens regelverk er en utfordring i en del sammenhenger, og det arbeides både med rutinebeskrivelser og annen veiledning om drift og tekniske løsninger for å redusere eksponeringstid og -nivå. Samtidig er man opptatt av at regelverk er slik at det er oppnåelig i forhold til tilgjengelig teknologi, normal fornyingtakt, og i størst mulig grad harmonerer med land det er naturlig å sammenlikne seg med, heter det.

-For enkelte produksjonsformer er forslaget svært utfordrende, sev om norsk husdyrbruk har tatt i bruk tilgjengelig teknologi/byggestandarder, skriver Norges Bondelag til Arbeidstilsynet.