Her er statens tilbud

Av Inger Johanne Sæterbakk,
 • Tips en venn om denne siden

Ramma på statens tilbud er på 90 millioner kroner. Det er en tidel av næringas krav.

Klokka 12.00 i dag la staten fram sitt tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Departementsråd Leif Forsell overrakte tilbudet til landbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes på vegne av staten. Tilbudet fra staten har ei ramme på 90 millioner kroner. Kravet fra næringa, som ble lagt fra 24. april har til sammenlikning ei ramme på 950 millioner kroner.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener likevel dette tilbudet gir et godt grunnlag for en avtale mellom partene.

Ramme

Ramma på årets tilbud fra staten er på 90 millioner. Det er under en tidel av kravet fra næringa på 950 millioner kroner. Jordbruket krever ei ramme på 950 millioner kroner. Finansiert med målprisøkning på 380 millioner og økte budsjettoverføringer på 490.
Statens ramme er på 90 millioner kroner. Finansiert med målprisøkning på 190 millioner kroner og et kutt i budsjett på -110 millioner kroner.

Linje B er et fratrekk i årets ramme på grunn av høyere inntektsvekst enn forventa i 2014 og hittil i 2015.

MålprisInntektsvekst på 1,75 prosent

Tilbudet tilsvarer en økning per årsverk på knappe 6000 kr, eller ca 1, 75 % inntektsvekst. Vi krevde 24 200 kr i økte inntekter per årsverk.
Andre inntektsgrupper får ei økning på rundt 10.000 kroner per årsverk i årets lønnsoppgjør.
- Statens tilbud må ses på bakgrunn av at inntektsveksten i jordbruket har vært klart sterkere enn for andre grupper, både i 2014 og i 2015, sa statens forhandlingsleder Leif Forsell da han la fram tilbudet.
Norske bønder ligger fortsatt om lag 150.000-200.000 kroner bak andre yrkesgrupper per årsverk.


Melkekvoter

Innenfor kvoteordningen for melk foreslår staten en ny regioninndeling som får betydning for omsetning og leie av kvoter, slik som varslet i jordbruksoppgjøret 2014. Regjeringa foreslår å redusere antallet regioner for omsetting av melkekvoter fra 18 til mellom sju og ni, slik som ei arbeidsgruppe nedsatt av regjeringa gjorde rede for i en rapport tidligere i vår.

Norges Bondelag vil beholde 18 regioner for omsetning av melkekvoter.

Utsiktsrydding

Staten foreslår ei ny ordning for rydding av kulturlandskap og veikanter  i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ordninga har ei ramme på 20 millioner kroner.
Samtidig reduseres arealtilskuddet til innmarksbeite på 52 millioner kroner..


Lite på korn og klima

Statens tilbud svarer ikke på klimasatsingene i jordbrukets krav.  Gratis førsteråd for klimatiltak på gården og Klima og miljøfond- Fond med skattefordel etter modell fra skognæringa for å gjøre investeringer i klima og miljøtiltak på gården er ikke prioritert. Det er heller ikke kravet om å doble satsene for dreneringstilskudd til inntil 2000 kr pr dekar og 30 kr pr løpemeter ved usystematisk drenering.

Dette er de største kutta:

 • Staten foreslår å avvikle rentestøtteordninger. Det utgjør ca 60 millioner kroner.
 • Kutt i kulturlandskapstilskudd på 18,4 millioner kr. Utgjør 2 kr pr dekar.
 • Avvikle tilskudd til frakt av pelsdyrfôr på kr 17,8 millioner kroner.
 • Kutt i arealtilskudd til innmarksbeite på 52 millioner kroner. Det utgjør 8 kr pr dekar i snitt, og kommer som følge av reduksjon i omregningsfaktoren for arealtilskudd til innmarksbeite fra 0,6 dekar til 0,5 dekar.
 • Kutt i husdyrtilskuddet til gris på 13 millioner kroner.
 • Avvikle distriktstilskudd til egg i Trøndelag og distriktstilskudd til fjørfekjøtt.
 • Kutt i bevilgninga til drenering på 20 millioner kroner.

Her er økningene i statens tilbud:

 • Prisnedskrivingen av råvarer til kraftfôr styrkes med 64 millioner kroner for ikke å øke kraftfôrprisen.
 • Kvalitetstilskudd storfekjøtt økes med 30 øre pr kg og totalt med 13 millioner kroner.
 • Det bevilges 20 millioner kroner til ”utsiktsrydding” i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.  Ordningen skal finansiere rydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktspunkt.
 • Statens foreslår å utbetale lammeslakttilskuddet over slakteoppgjøret (ingen bevilgningsøkning).

Ingen endringer i satsene for:

 • Driftstilskudd melk og ammeku
 • Velferdsordninger (avløser, ferie/fritid, sykdomsavløsning, landbruksvikar)
 • Arealtilskudd for grovfôr, korn, grønnsaker, potet, frukt og bær.
 • Beitetilskudd
 • Distriktstilskudd melk, kjøtt (unntatt fjørfe), frukt og bær
 • Frakttilskudd korn, kraftfôr og slakt
 • Bunnfradraget
 • Tilskudd til økologisk landbruk

 

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere