Her er den nye jordbruksavtalen

Publisert 20.05.2015
  • Tips en venn om denne siden

Les om de viktigste endringene.

Avtalen har en ramme på 400 millioner kroner, som vil gi en inntektsvekst på 13 000 kroner per årsverk i 2016. I forhandlingene fikk Bondelaget en forhandlingsgevinst på 310 millioner kroner. Det foreslåtte kuttet i budsjettoverføringer på 110 millioner kroner, ble snudd til en økning på 45 millioner. Disse midlene er i stor grad brukt på distriktstilskudd og andre tilskudd som kommer små og mellomstore bruk til gode.

Melkekvoter skal fortsatt omsettes i 18 regioner. Dette er avgjørende for å beholde melkeproduksjon over hele landet, og utnytte gras og beite best mulig. Statens opprinnelige forslag var 7 – 9 regioner.

Bondelaget beklager at det ikke lyktes å opprettholde fraktstøtten for pelsdyrfôr.

Statens forslag om å bruke 20 millioner kroner på utsiktsrydding langs turistveiene på Vestlandet, blir stående. Disse midlene skulle Bondelaget heller ville brukt på tiltak som øker matproduksjonen.

Staten foreslo et kutt i arealtilskudd til innmarksbeite på 52 millioner kroner. Tilskuddet blir uendra, og dette er viktig for den grasbaserte matproduksjonen. Kulturlandskapstilskudd videreføres også som i dag, mot et foreslått kutt på 18 millioner kroner.

Oversikt over noen endringer:

  • Investeringsmidler økes med 20 millioner kroner over Landbrukets Utviklingsfond (LUF).

  • Kornprisen økes med gjennomsnittlig 8 øre per kilo. Samtidig skal prisen på korn som brukes i kraftfôr skrives ned, slik at ikke kraftfôrprisen øker.

  • Kvalitetstilskudd til lammeslakt forenkles ved å betales ut fortløpende sammen med slakteoppgjøret.

  • Økte midler til prisutjevningsordningen for melk styrker norsk råvare i yoghurt og Skyr i konkurranse med importert yoghurt.

  • Det settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utforme oppdraget for evaluering av areal- og kulturlandskapstilskuddet.

  • Det gis gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsnivå, via Norsk Landbruksrådgivning.

  • Bioenergiprogrammet økes med 7 millioner.

  • Regionale miljøprogram (RMP) skal styrke tiltak som stimulerer til reduserte utslipp til luft og vann, etter at tilskudd til lett høstharving og tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding blir avviklet.

  • Distriktstilskudd til egg i Trøndelag faller bort.

 

 Målpris kr/l/kgEndringer i øre/%
Målpris
Melk, ku og geit5,200,08
Gris31,640,70
Poteter4,240,15
Grønnsaker og frukt 2,2 %
Norsk matkorn2,980,09
Økning i kraftfôrpris som følge av jordbruksavtalen 0

 

Les sluttprotokollen.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere