Her er den nye jordbruksavtalen

Publisert 20.05.2015
  • Tips en venn om denne siden

Les om de viktigste endringene.

Avtalen har en ramme på 400 millioner kroner, som vil gi en inntektsvekst på 13 000 kroner per årsverk i 2016. I forhandlingene fikk Bondelaget en forhandlingsgevinst på 310 millioner kroner. Det foreslåtte kuttet i budsjettoverføringer på 110 millioner kroner, ble snudd til en økning på 45 millioner. Disse midlene er i stor grad brukt på distriktstilskudd og andre tilskudd som kommer små og mellomstore bruk til gode.

Melkekvoter skal fortsatt omsettes i 18 regioner. Dette er avgjørende for å beholde melkeproduksjon over hele landet, og utnytte gras og beite best mulig. Statens opprinnelige forslag var 7 – 9 regioner.

Bondelaget beklager at det ikke lyktes å opprettholde fraktstøtten for pelsdyrfôr.

Statens forslag om å bruke 20 millioner kroner på utsiktsrydding langs turistveiene på Vestlandet, blir stående. Disse midlene skulle Bondelaget heller ville brukt på tiltak som øker matproduksjonen.

Staten foreslo et kutt i arealtilskudd til innmarksbeite på 52 millioner kroner. Tilskuddet blir uendra, og dette er viktig for den grasbaserte matproduksjonen. Kulturlandskapstilskudd videreføres også som i dag, mot et foreslått kutt på 18 millioner kroner.

Oversikt over noen endringer:

  • Investeringsmidler økes med 20 millioner kroner over Landbrukets Utviklingsfond (LUF).

  • Kornprisen økes med gjennomsnittlig 8 øre per kilo. Samtidig skal prisen på korn som brukes i kraftfôr skrives ned, slik at ikke kraftfôrprisen øker.

  • Kvalitetstilskudd til lammeslakt forenkles ved å betales ut fortløpende sammen med slakteoppgjøret.

  • Økte midler til prisutjevningsordningen for melk styrker norsk råvare i yoghurt og Skyr i konkurranse med importert yoghurt.

  • Det settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utforme oppdraget for evaluering av areal- og kulturlandskapstilskuddet.

  • Det gis gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsnivå, via Norsk Landbruksrådgivning.

  • Bioenergiprogrammet økes med 7 millioner.

  • Regionale miljøprogram (RMP) skal styrke tiltak som stimulerer til reduserte utslipp til luft og vann, etter at tilskudd til lett høstharving og tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding blir avviklet.

  • Distriktstilskudd til egg i Trøndelag faller bort.

 

 Målpris kr/l/kgEndringer i øre/%
Målpris
Melk, ku og geit5,200,08
Gris31,640,70
Poteter4,240,15
Grønnsaker og frukt 2,2 %
Norsk matkorn2,980,09
Økning i kraftfôrpris som følge av jordbruksavtalen 0

 

Les sluttprotokollen.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere