Henter klimaråd i Sverige

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Gratis klimaråd til bønder er på trappene. En delegasjon fra norsk landbruk har sett til Sverige for å lære av deres erfaringer med klimarådgivning.

Bonde Joakim Pettersson tar med norske kolleger på befaring på Trumpetaregården i Skara, Sverige.

Svenske bønder har gjennom rådgivnings- og informasjonsprosjektet Greppa Näringen tilbud om gratis besøk og rådgivning på gården.

Vil gi klimaråd til norske bønder. Her er Gaute Eiterjord fra Natur og Ungdom, Birte Usland og Bjørn Gimming fra Bondelaget sammen med Carl Erik Semb fra Landbruksdirektoratet. - Vårt mål er å gi bedre råd til norske bønder. Klima er vår tids største utfordring, vi vil motivere bønder til å ta gode klimavalg på gården, sier Bjørn Gimming, som er styremedlem i Norges Bondelag og jobber mye med klima- og miljøspørsmål.

Svenske Greppa Näringen skal gi bøndene verktøy for å produsere langsiktig og bærekraftig både for miljøet og økonomien. Men riktige tiltak på gården minsker både gårdens klimautslipp og avrenning til hav, innsjøer og vassdrag. Greppa Näringen tilbyr moduler innen alt fra jordpakking, anlegging av våtmarker, drenering, fosforstrategi, nitrogenstrategi, byggplanlegging, fôringsstrategi – til energi og klima. Målet er å gi praktiske råd tilpasset den enkelte bonde. Greppa Näringen er et samarbeid mellom svenske myndigheter, LRF (det svenske bondelaget), og ulike tilbydere av rådgivning. Finansieringen kommer fra EU og svenske myndigheter.

- Matproduksjonen skal være positivt for klimaet

Representanter fra Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning, Landbruksdirektoratet med flere deltok på studieturen. I tillegg til innlegg fra de som forvalter og driver rådgivningen, var det lagt inn besøk på en gård, for å se hvordan klimarådgivningen skjer i praksis.

På Trumpetaregården i Skara, Västre Götaland, driver far og sønn Pettersson økologisk produksjon av storfekjøtt og lam. Kartleggingen viser at de slipper ut 15,5 kilo CO2-ekvivalenter per kilo produsert kjøtt, hvilket er lavt i de svenske regnestykkene.

Charlotta Noren fra Hushållningssällskapet er rådgiveren som har gitt klimaråd på Trumpetaregården. Her sammen med bonden Lennart Pettersson. - Det viktigste klimaarbeidet de har gjort på Trumpetaregården, er å ha stor bevissthet i hvordan engene og beitene skjøttes for å få bedre avkastning. De bruker en annen grasblanding med mye kløver, og pløyer oftere, men ikke så dypt, sier Charlotta Norén, klimarådgiveren som har gitt råd på Trumpetaregården.

- Vårt utgangspunkt er at matproduksjonen skal være positivt for klimaet, sier sønnen Joakim Petterson. - Vår motivasjon for å gjøre endringer er at miljøet bedres og vi tjener penger på det. Joakim nevner kartlegging av jorda som et eksempel. Gjennom klimatkollen har de undersøkt hvilke stoffer som må tilføres jorda i større eller mindre grad. - Rapporten fra gården viser hvor mye CO2 og metan jeg slipper ut på gården, samt hvor mye diesel jeg bruker og hva jeg kan gjøre for å slippe ut mindre, nevner Joakim som et praktisk eksempel.

- Det har vært interessant å se på mulighetene til å ta den svenske rådgivningsmodellen til norske forhold, sier Bjørn Gimming etter besøket. - Norges Bondelag har som målsetting at landbruket skal være fossilfritt innen 2030. Da trenger vi verktøy for å gjøre bonden i stand til å nå det målet, slår Gimming fast.

Klimaråd for norske forhold

Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning utarbeider nå et prøveprosjekt med bredt anlagt rådgivningstilbud for klimasmart landbruk Prosjektet støttes av Landbruksdirektoratet.

Landbruket står for en betydelig andel av de norske klimagassutslippene. Den enkelte gårdbruker må derfor motiveres og utfordres til å iverksette hensiktsmessige tiltak. Det finnes pr i dag ikke et etablert enhetlig rådgivningstilbud for klima i landbruket.

Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving ønsker derfor gjennom dette forprosjektet å vurdere hva som trengs av kunnskap, kapasitet og ressurser for å etablere en enhetlig klimarådgivning som dekker et bredt utvalg av tema, og hvordan arbeidet med distribusjon av denne kunnskapen i næringen kan organiseres. Forprosjektet skal vurdere mulighetene for å etablere et bredt anlagt rådgivningstilbud for klimasmart landbruk.

Etter klimaråd pløyes engene hvert fjerde år, og ikke like dypt som før.

På besøk hos Länsstyrelsen i Västra Götaland for å lære hvordan rådgivningen gjennomføres: Maria Stenberg fra Jordbruksverket, Kajsa Lycke fra Länsstyrelsen, Bjørn Gimming og Monica Didriksson fra hhv det norske og svenske bondelaget, sammen med Jon Mjærum fra Norsk Landbruksrådgivning.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere