Den rød-grønne regjeringen nedsatte i 2011 et ekspertutvalg for å utrede verdier av økosystemtjenester. Utvalget fikk blant annet i oppgave å beskrive konsekvenser for samfunnet av at økosystemtjenestene forringes, peke på hvordan relevant kunnskap best kan formidles til beslutningstakere, og gi anbefalinger om hvordan hensynet til økosystemtjenester kan bli bedre ivaretatt i private og offentlige beslutninger.

Helhetlig vurdering

Arbeidet munnet blant annet ut i NOU'en "Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester". - Verdsetting av økosystemjenester og miljøbelastning kan være et nyttig verktøy, skriver Bondelaget i sitt høringssvar og understreker samtidig at det uansett må ligge en helhetlig vurdering ti grunn for beslutninger som berører økosystemtjenester og miljøbelastninger.

Jordbruksarealenes betydning

Norges Bondelag legger vekt på at matpropduksjon er helt essensiell for å dekke menneskenes behov og kan ikke stilles opp mot målet om å bevare økosystemenes funksjon og biologisk mangfold. - Det overordnede målet må være både å dekke verdens befolknings matbehov og samtidig sikre økosystemenes funksjon og det biologiske mangfoldet, heter det.

Det internasjonale perspektivet

- Dersom norsk matproduksjon reduseres på grunn av strenge mijløkrav,og vi samtidig importerer mat fra land som stiller mindre strenge mijøkrav, vil den samlete globale miljøbelastningen øke, understreker Bondelaget som mener det er en svakhet ved utredningen at utvalget ikke har drøftet dette viktige perspektivet.

-Utvalget burde også ha drøftet Norges rolle som eksportør av olje, gass og kull og hvilke effekter dette har på økosystemene i form av sur nedbør og utslipp av klimagasser, heter det.

Høringssvaret til Naturens goder

høringssvaret tar Norges Bondelag også stiling til:

  • Grunnrentebeskatning og naturavgift.
  • Landbruksstøtten.
  • Grønt partnerskap og betaling for økosystemtjenester.
  • Tilskudd til hogst i bratt og ulendt terreng.
  • Klima.
  • Grønne sertifikater.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård