Like før jul i fjor stanset klima- og miljøminister Vidar Helgesen den planlagte fellingen av 32 ulv i ulvesonen.  Jakta ville fått bestanden ned på målet som flertallet på Stortinget satt i ulvemedlingen i fjor sommer. I dag fikk vite Stortinget vite hvordan regjeringen nå tenker å følge opp ulveforliket. 

- Vi står i en krevende situasjon når bestandsmålet er overoppfylt mens det ikke finnes dokumentert grunnlag for å gjøre uttak. I ulvemeldingen stod det at slike situasjoner kan oppstå, sa Helgesen.

 • Les hele redegjørelsen her.

Vurderer endringer i loven

Da Helgesen kunngjorde at han vil stanse lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen ble dette begrunnet med at det ikke finnes lovmessig grunnlag for å tillate jakta i Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Skadepotensialet er for lite, mente regjeringen. Nå ser de på muligheten for å gjøre endringer i Naturmangfoldloven slik at den "harmonerer bedre" med Bernkonvensjonen. 

- De tiltakene vi når er i gang med har som mål å redusere den uttryggheten som mange føler. Det er derfor vi vil overvåke ulvens atferd tettere. Vi vil også dempe konfliktnivået. Derfor ønsker vi å fylle ut det rettslige rammeverket der mulighetene i Bernkonvensjonen i dag ikke er fullt ut fylt opp i norsk lov, sa Helgesen som samtidig varslet at han vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak som Stortinget kan behandle før sommeren.

- En slik endring kan gi økt fleksibilitet i forvaltning og et noe bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv, selv om det må understrekes at Bernkonvensjonens rammer er strenge, sier han.

12-punkts tiltaksliste

I tillegg presenterte statsråden en 12-punktliste av tiltak som regjeringen nå arbeider med i oppfølgingen av ulveforliket.

 1.  Be justisdepartementet om en ny vurdering av om Naturmangfoldloven kan gi hjemmel for felling på grunn av ulvens negative effekt på jaktretten.
 2. Ha lav terksel og høy beredskap for å felle ulv når den kommer i nærheten av beiteområder og utgjør en tilstrekkelig risiko for skade på beitedyr. Dette gjelder også før beitesesongen. Vil vurdere å senke treskelen ytterligere for felling i beiteprioriterte områder.
 3. Ha lav terksel for å felle ulv dersom den viser uønsket adfard i nærheten av folk. Miljødirektoratet gjør en faglig vurdering av om det har skjedd endringer i ulvens atferd, om den har blitt mer nærgående og mindre folkesky og om dette kan medføre større fare for folk.
 4. Statens Naturoppsyns bemanning blir styrket og lokal rovviltkontakter for å sikre at de kommer raskt til stedet når det kan være risiko for skade eller uønsket atferd.
 5. Spørsmålet om flere ulv gir et endret skadepotensial i og utnefor ulvesonen skal systemetaisk overvåkes og dokumenteres. Radiomekring av ulv er en del av dette arbeidet.
 6. Utreder mulige økonomsike kompensasjonsordninger for tap av rettigheter eller andre belastninger innenfor ulvesonen. Dette skal regjeringen komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett 2017.
 7. Utreder mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innefor ulvesonen. Dette skal regjeringen komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett 2017.
 8. Miljødirektoratet skal utrede om det er faglig forsvarlig å åpne for lik jakttid innenfor og utenfor ulvesonen.
 9. Regjeringen er i ferd med å klargjøre en ny uanvhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge. Miljødirektoratet vil lage et anbudsforslag og gjennomføre et anbud for oppdraget.
 10. Miljødirektoratet skal samarbeide med Norge Jeger- og Fiskeforbund om å utvikle informasjon om veiledning om forvaltning av elgbestander i yngleområder for ulv. Jeger og rettighetshavere kan til en viss grad kompensere for tilstedeværelse av ulv ved å endre jaktstrategi slik at jaktuttaket ikke blir redusert i like stor omfang.
 11. Miljødirektoratet skal utrede behovet for eventuell opplæring av et mindre antall sporhunder som kan brukes ved felling av ulv. Dette vil foreligge i løpet av årets første kvartal.
 12. Miljødirektoratet skal lage en rapport om erfaringene fra bruk av løs på drevet halsende hund i Sverige denne vinteren. Dette vil foreligge i løpet av våren.