I jordbruksforhandlingene i 2017 ble det enighet om å sette ned ei partsammensatt arbeidsgruppe for å utrede kost og nytte ved å innføre ei ny tilskuddsordning som skal kompensere for særskilte driftsvansker. Rapporten ble levert i dag.

Oppgaven til arbeidsgruppa har vært å klargjøre kriterier, tekniske forutsetninger og kostnader knytta til datagrunnlag og forvaltningssystem for ei eventuell ordning. Gruppa har altså sett på forutsetningene for å innføre et slikt tilskudd, men har ikke tatt stilling til om driftsvansketilskuddet bør innføres. Utredninga som ligger til grunn for rapporten gjør det mulig å ta stilling til innføring av et driftsvansketilskudd i jordbruksoppgjøret 2018.

Representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet har sittet i arbeidsgruppa. 1. vara til styret, Bodhild Fjelltveit og seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling, Anders Huus, har representert Norges Bondelag i arbeidsgruppa.