Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Melkeproduksjon er en viktig bærebejelke i norsk landbruk. Nå er flere produsenter usikre på framtidig drift, samtidig som invsteringsgraden er lav og det er knyttet stor usikkerhet rundt rekruttering til næringa.

Arbeidsgruppe skal utrede

Behovet for bedre rammevilkår for melkeproduksjonen har en hovedgrunn til at Norges Bondelag nå setter ned ei arbeidsgruppe som skal analysere status for melkeproduksjon og komme med forslag til tiltak for å styrke denne. Arbeidsgruppa skal belyse tema som

 • økonomi,
 • investeringer,
 • strukturutvikling,
 • arealbruk,
 • kvoteregelverk,
 • marked/markedsregulering,
 • toll, krav til hold av storfe (eks løsdriftkrav og mosjonskrav),
 • rekruttering.

Medlemmene i arbeidsgruppa

 • Per Hilleren, Sogn og Fjordane (leder)
 • Asbjørn Helland, Nord-Trøndelag,
 • Brita Skallerud, andre nestleder
 • Arnstein Røyneberg, Rogaland
 • En representant fra Tine

Initiativ

Det var Møre og Romsdal Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag som i juni oppfordret styret til å sette ned ei slik bredt sammensatt arbeidsgruppe for se på utfordringene i melkeproduksjon.

Rapport i februar

Arbeidsgruppa har fått frist til 1. februar 2014, og rapporten skal danne et viktig grunnlag som innspill til jordbruksforhandlingene 2014.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

Bondelagets temaside husdyrproduksjon