Det skriver veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet, Ivar Hellesnes, og professor Eystein Skjerve ved Norges veterinærhøgskole i en artikkel om EØS og veterinæravtalens virkninger. Artikkelen inngår i Nei til EUs skriftserie "VETT" - denne gang om hva EØS gjør med landbruket.

Staten trakk seg fra importvernet

- Ved utvidelsen av EØS-avtalen gjennom veterinæravtalen skjedde det store endringer i systemet ved at staten så å si trakk seg tilbake fra importvernet og i stor grad overlot dette til "Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import" (KOORIMP). Resultatet ser vi i dag, da det neste ikke er import av storfe og svin, mens transport av hest og særlig kjæredyr inn og ut av Norge i praksis er ute av kontroll, skriver de to og legger til;  - Hovedårsaken er at det på disse områdene ikke finnes organisasjoner som kan håndheve dette på en faglig god måte.

Dokumentasjoner

I artikkelen blir det videre pekt på at forvaltningssystemet samtidig ble lagt om til i stor grad å måtte kjøre kostbare dokumentasjonsprogrammer  for å kunne hevde fristatus og tilleggsgarantier for en del sjukdommer og dermed kunne intervenere i det handelsbefordrende EU-regelverket.

20 prosent dekker nasjonale behov

-Dette har før til at en stor del i det som ble Mattilsynet går til programmer som ikke har noe med norsk dyrehelse, dyrevelferd eller folkehelse å gjøre. I 2009 regnet Mattilsynet med at bare 20 prosent av ressursene til overvåkings- og kartleggingsprogrammer var nasjonalt bestemt ut fra egne behov.

Grensekontrollen er privatisert

Hellesnes og Skjerve oppsummerer situasjonen med at når det gjelder Mattilsynes forvaltningsansvar er 90 prosent basert på EØS-regelverk og 40 prosent av rettsaktene som Norge overtarfra EU gjelder tilsynes område. Et omfattende, delvis faglig godt, men uoversiktlig regelverk er resultatet. Grensekontrollen er privatisert. Alle forhold underordnes hensynet til handel.

Snikende import av salmonella

-Vi ser allerede konturen av en snikende import av salmonellainfeksjoner, andre smittestoff som kan overføres fra dur til mennesker og husdyrsjukdommer via denne trafikken (import av kjæledyr, hest og delvis sau).

-Det er ennå uklart om økningen av tarminfeksjoner som campylobackter og salmonellainfeksjoner hos mennesker er direkte forårsaket av EØS-avtalen eller om reservoaret av farlige varianter av E.coli hos drøvtyggere er importert.

-Når det gjelder matbårne sjukdommer preges dette av en større import, men også endring av mønsteret ved at det er salater, spirer, krydderurter og andre vegetabilia som i dag dominerer når det gjelder internasjonale utbrudd, heter det.