Et vanlig år som bonde er både innholdsrikt, givende og til tider uforutsigbart. Et år som leder i Norges Bondelag kan i høyeste grad sies å være på samme måte. Men som leder av Bondelaget kommer ikke de uventa hendelsene i form av væromslag eller at noe uventa skjer med dyra eller jorda. Det er den sittende regjeringa som skaper uforutsigbarhet ved stadig å foreslå reformprega endringer i landbrukspolitikken.

Helt uventa er det sjølsagt ikke. For første gang har en regjeringsplattform gjort et tydelig skille mellom landbrukspolitikk og distriktspolitikk. Halvveis inn i regjeringsperioden er også hele rammeverket vårt satt i spill. Eiendomsregelverket, markedsordningene, importvernet og den mangfoldige bruksstrukturen er forsøkt endra. Familielandbruk over hele landet er viktig for matnasjonen Norge. Vår sittende regjering har gjort flere forsøk på å endre også dette, nå sist med forslaget til neste års statsbudsjett om å kutte skattefritaket på overdragelser av gårdsbruk innad i familien. Etter hardt arbeid fra Norges Bondelag ble dette stoppa.

Det er givende å lede en så kraftfull organisasjon som Norges Bondelag. På alle nivå i organisasjonen blir det hver dag lagt ned et solid arbeid for å påvirke beslutningstakere, opplyse forbrukere og politikere, og for å legge til rette for framtidig verdiskaping i norsk landbruk. Innsatsen fra lokallag og fylkeslag er uvurderlig. Mangfoldet i organisasjonen er stort, og gjennom året har jeg også opplevd stor takhøyde for å ta debatter. Jeg mener det styrker Norges Bondelag som organisasjon. Jeg registrerer også at flere finner veien til oss. Medlemstallet vårt er høyere i år enn på samme tid i fjor. Jeg tolker det som et signal om at næringa og våre støttespillere ser viktigheten av å være organisert og stå sammen som et fellesskap. Sammen har vi greid å vinne flere kamper dette året. Vi kommer til å trenge et sterkt fellesskap også i året som kommer.  Det kollektive er ei sterk kraft.

Bondelagslederen reiser mye rundt i organisasjonen. Her sammen med fylkeslederne i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal på et møte tidligere i høst.

Som leder i Norges Bondelag reiser jeg mye rundt og får se det som skjer i landbruket rundt om i landet på nært hold.  Det gir nyttig og god bakgrunn for arbeidet som blir gjort i Bondelagets kontorer. Jeg visste det for så vidt fra før, men det er ingen tvil om norsk landbruk er fullt av visjonære yrkesutøvere som stadig utvikler drifta si og som utnytter de naturgitte ressursene på gården sin på best mulig måte. Jeg er privilegert som får delta i politikkutforminga og fronte våre standpunkt.  

Mitt ønske for det nye året er at vi skal få landa flere av sakene som regjeringa har sendt til politisk behandling, og det i vår favør. Vi har en viktig jobb å gjøre med innspillene til regjeringas kommende landbrukspolitikk og stortingsmelding. Norges Bondelag utformer politikk og går i front med våre egne saker.  Vi skal fortsette arbeidet med å vise at landbruket og norske bønder er en viktig samfunnsaktør og verdiskaper.

Jeg ønsker tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidsorganisasjoner ei riktig god jul og jeg ser fram til videre samarbeid i 2016.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag