I innspill til statsbudsjettet for 2019 har Bondelaget foreslått en ny insentivordning hvor bonden setter av penger fra eget driftsoverskudd, også kalt en klimafondsordning. Bondelagets forslag om et nytt verktøy som gir bonden skattefordel ved klimainvesteringer har KrF ikke løftet frem. Vi har imidlertid forventninger til at en utredning om klimafond i tråd med tidligere uttalelser fra Krf, blir løftet fram som et verbalt forslag.

-Klimautfordringene i landbruket er mange og blir stadig tydeligere, og vi ser at det er store investeringsbehov i jordbruket. Vi har klare forventninger om at KrF vil sikre en utredning av en klimafondsordning, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Les reaksjoner på de andre partienes alternative budsjetter:

Klare prioriteringer

KrF prioriterer i årets alternative budsjett å øke stimuleringstilskuddet til veterinærer med 45 millioner kroner. Færre bruk i deler av Distrikts-Norge gir ikke lenger næringsgrunnlag for tilstrekkelig mange veterinærer til å sikre veterinærberedskap hele året, i hele landet. KrF foreslår også 7,5 millioner kroner til oppstart av et overvåkningsprogram for dyrehelse. Dette er en helt nødvendig satsing på bakgrunn av massiv importert av grôvfor fra land med stor smitterisiko sommeren 2018.

KrF ønsker å øke bevilgningene til utvalgte kulturlandskap med 10 millioner kroner. De prioriterer også 100 millioner kroner til utbygging av bredbånd i distriktene.

- God bredbåndsdekning er avgjørende for å sikre næringslivet i distriktene, sier Per Skorge.