Bygdekvinneleder Kathrine Kleveland leder Nettverket for GMO-fri mat og fôr, her sammen med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og rådgiver Bella Batta Torheim, foto Anders Strømsodd Hosar-I spørsmålet om godkjenning av fire søknader om genmodifiserte organismer (GMO) er regjeringen bundet med en hånd ved at den ,å ta stilling til hva EU godkjenner. Det er avgjørende er hva regjeringen velger å gjøre med sin frie hånd, skriver rådgiver Bella Batta Torheim i Utviklingsfondet i en artikkel i Nei til EUs serie "Vett".

Handlingsrommet

Fire GMOer ligger til godkjenning i regjeringen: en raps, to mais og en potet. På grunn av EØS-avtalen må Norge ta stilling til de GMOene EU godkjenner. Riktignok har Norge unntak for EUs utsettingsdirektiv i EØS-avtalen, slik at Norge kan følge godkjenningkriteriene i den norske genteknologiloven. - Men vil regjeringen benytte dette handlingsrommet, spør Bella Batta Torheim.

Uten EØS-avtalen

-Uten EØS-avtalen hadde ikke Norge behøvd å ta stilling til de GMOene som de multinasjonale selskapene søker om å få omsette i EU, slår hun fast.

Genteknologiloven

I Norge skal godkjenning av hver enkelt GMO skje etter genteknologiloven. For å bli godkjent, må GMOen ikke ha noen miljø- og helserisiko. Ingen genmodifisert mat eller fôr er til nå godkjent i Norge.

Regjeringen har på sin side hatt rapsen og de to maisene til vurdering siden 2008, men fortsatt er det uklart når den vil fatte endelig beslutning.

Nettverket

Nettverk for GMO-fri mat og fôr, bestående av en samlet norsk bondebevegelse, en rekke miljø. og utviklingsorgansisasjoner og Coop Norge Handel skal bidra til å opprettholde en restriktiv praksis overfor GMO i Norge i en situasjon hvor lovgivning og næring er under press, og gjennom informasjon og andre tiltak bidra til å spre denne føre-var-baserte tilnærmingen til GMO.