Glad for satsing på biogass

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi er svært fornøyd med at Klimameldingen støtter opp under Bondelagets offensive arbeid med biogass.

- Vi registrerer at vi er helt på linje med regjeringen i beskrivelsen av klimaeffekten av å anvende biogass fra husdyrgjødsel som alternativ til fossilt drivstoff”, sier Svein Guldal, prosjektleder for biogass i Norges Bondelag.

Etterlyser offensiv tiltak

Samtidig etterlyser Bondelagets prosjektleder offensive tiltak i meldingen, utover de relativt beskjedne virkemidlene man har i dag. - Jeg registrerer at man har puttet inn en faktaboks om den svenske sektorovergripende biogasstrategien der man blant gir produksjonsstøtte til biogassproduksjon fra gjødsel. Vi tar det som et tegn på at man er villig til å drøfte og å innføre tilsvarende tiltak også her i landet, sier Svein Guldal.

Glad for fond

- Vi er tilfreds med regjeringens opprettelse av et fond for klima, fornybar energi og energiomlegging som skal forvaltes av Enova. Prosjektleder Guldal registrerer at Regjeringa er innstilt på å være med på å finansiere hele produksjonslinjer for å få til en energiomlegging. - For jordbruket sin del kan dette blant annet gjelde drivhussektoren og produksjon av biogass, sier Guldal som er glad for at Enova får nye nye oppgaver og virkemidler. - Dette er sammen med virkemiddelapparatet i Innovasjon Norge viktige pilarer for en aktiv og framtidsrettet energiomlegging i jordbruket, understreker han.

Klimavennlige valg i hverdagen

–Det skal bli lettere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen. Industrien vil få støtte til nødvendig teknologiutvikling. Ei slik omstilling innebærer også at vi må være innstilte på å gjennomføre nasjonale klimatiltak som er dyrere enn tiltak i utlandet, sa miljøvernminister Bård Vegard Solhjell da han la fram Klimameldingen.

Bondelagets temasider energi, miljø og klima

 

 
 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere