Glad for satsing på biogass

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi er svært fornøyd med at Klimameldingen støtter opp under Bondelagets offensive arbeid med biogass.

- Vi registrerer at vi er helt på linje med regjeringen i beskrivelsen av klimaeffekten av å anvende biogass fra husdyrgjødsel som alternativ til fossilt drivstoff”, sier Svein Guldal, prosjektleder for biogass i Norges Bondelag.

Etterlyser offensiv tiltak

Samtidig etterlyser Bondelagets prosjektleder offensive tiltak i meldingen, utover de relativt beskjedne virkemidlene man har i dag. - Jeg registrerer at man har puttet inn en faktaboks om den svenske sektorovergripende biogasstrategien der man blant gir produksjonsstøtte til biogassproduksjon fra gjødsel. Vi tar det som et tegn på at man er villig til å drøfte og å innføre tilsvarende tiltak også her i landet, sier Svein Guldal.

Glad for fond

- Vi er tilfreds med regjeringens opprettelse av et fond for klima, fornybar energi og energiomlegging som skal forvaltes av Enova. Prosjektleder Guldal registrerer at Regjeringa er innstilt på å være med på å finansiere hele produksjonslinjer for å få til en energiomlegging. - For jordbruket sin del kan dette blant annet gjelde drivhussektoren og produksjon av biogass, sier Guldal som er glad for at Enova får nye nye oppgaver og virkemidler. - Dette er sammen med virkemiddelapparatet i Innovasjon Norge viktige pilarer for en aktiv og framtidsrettet energiomlegging i jordbruket, understreker han.

Klimavennlige valg i hverdagen

–Det skal bli lettere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen. Industrien vil få støtte til nødvendig teknologiutvikling. Ei slik omstilling innebærer også at vi må være innstilte på å gjennomføre nasjonale klimatiltak som er dyrere enn tiltak i utlandet, sa miljøvernminister Bård Vegard Solhjell da han la fram Klimameldingen.

Bondelagets temasider energi, miljø og klima

 

 
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere